Útmutatás a szabáshoz 1877/Instruction for tailoring 1877

2015.02.02 10:08

Útmutatások kereken kimetszett derék rajzolásához/Directions for roundy cut bodice drafting

Útmutatások szögletesen kivágott derék és szűk ujj rajzolásához/Directions for square cut bodice and tight sleeve drafting

Útmutatások több részből álló derék rajzolásához (elő- és hátrészek)/Directions for drafting bodice consisting several parts (front and back parts)

 

Egy jó állású ruhaderék rajzolásához egy helyesen megvett mérték is szükséges. Hogy miképpen kell a mértéket megvenni? A mérték vevést cm mértékkel tesszük a mértéket jobb kézbe véve, a felső bőséget hónaljtól a derék körül vesszük elől a mellen keresztül középrészig, most a bal kézben tartott mértéket eleresztvén a megvett egész bőséget összehajtjuk és felét papírra vagy könyvecskébe feljegyezzük; most megmérjük a derék alsóbőségét csípő felett, egészen körül előrészéig, balkézből a mértéket eleresztvén a megvett bőséget összehajtjuk és ismét felerészt írjuk fel; most vesszük a hónalj hosszát kar alatt csípőig és az egész hosszán látható számot jegyezzük fel. Megvesszük még a mellbőséget karhajlástól karhajlásig, ezen bőségnek szintén csak felerészét jegyezzük fel; a többi mértékvevés nem oly lényeges, mint tudni illik elejehossza nyaktól csípőig, derék hossza szintén nyaktól csípőig - azonban még a fő amit mérni kell, az a kar hossza elől a hajlástól egyenesen le a kéz hajlásáig, a szoknyahossza csípőtől egyenesen mérve a földig - a hossza mértékvevéseknek az egész hosszát jegyezzük fel. Ha a mérték meg van véve átmegyünk a derék rajzolásához; minden derék rajzolásánál előszöris a hátrész rajzoltatik:

-Huzzunk tehát a papíron balra egy egyenes vonalat végig és felül e hosszú vonaltól jobbra szintén egyenes vonalat, a szegletet felül jegyezzük A-val

-Most az egyenes vonalon A-tól vegyük lefelé a megmért hát hosszát

-Jegyezzük E-vel és huzzunk onnan jobbra keresztbe egy vonalat, mérjük most E-től felfelé a megvett hónalj hosszát, jegyezzük C-vel, huzzunk jobbra egy vonalat, C-től A-ig mérjük meg a térséget, hajtsuk azt össze négy részre és C-től felfelé e negyedrész magasságot jegyezzük B-vel

-Huzzunk jobbra egy vonalat

-Ugyanezen negyedrészt A-tól mérjük jobbra, jegyezzük F-fel, ez lesz a hátrész nyakkimetszése

-A-tól mérjünk lefelé 2 cm-t és F-től huzzunk odáig egy hajlított vonalat s ezzel megnyertük a hátrész nyakkimetszését

-Most hajtsuk az alsóderék bősége felerészét mégegyszer össze s ezen negyedrésztől mérjünk jobbra, jegyezzük K-val

-E-től felfelé mérünk egy cm-t, jelezzük D-vel

-D-től K-hoz hajlított vanalat huzunk és megnyertük a hátrész szélességét alul

-K-tól mérjük a hónalj hosszát felfelé, jelezzük I-vel

-Az I-től C-ig a felsőbőségnek negyedrészét vesszük, abból elmérünk még 4 cm-t és I-től K-hoz a hónalját kissé hajlítva rajzoljuk

-Következik a hónalj és váll rajzolása; B-től mérjük a hátrész szélességét, jelezzük H-val, mérünk H-tól egyenesen fel 9 cm-t, jelezzük G-vel

-F-től huzzunk egyenes vonalat G irányába rézsút

-G-től mérünk jobbra a vonalon 5 cm-t és onnan H-ig hajlított, H-tól I-ig szintén hajlított vonalat húzunk, ezzel kinyertük a hónaljt s most a vállvonalt egyenlítjük el G szerint.

Végre, hátrésztől elrajzoljuk az oldalrészt:

-D-től mérünk jobbra 2 cm-t onnan mérünk ismét 1 cm-t és H-tól a rajz szerint gömbölydeden vonalakat huzunk.

Az itt bemutatott kis rajzokon a hátrészeket több részre felosztva is látjuk, különösen a páncélderekaknál alkalmazhatóak azok s mint többször említettük, ha a rövid egyenes derékhoz a hátrészt rajzolni tudjuk a felosztásokat végezhetjük a két rajz szerint, valamint a lebbenyt is - centiméter hosszúság szerint - hozzá rajzolhatjuk.

Rajzoljuk most az előrészt a következő módon:

-Huzzunk egy vonalat A-tól egyenesen le, jelezzük felül A-val

-A-tól huzzunk jobbra egy vonalat és mérjünk a vonalon 17 cm-t, jelezzük G-vel

-Most mérünk A-tól lefelé 71/2 cm-t, jelezzük B-vel

-B-től lefelé 13 cm-t, jelezzük C-vel

-C-től 20 cm-t, jelezzük F-fel

-F-től huzzunk jobbra egy vonalat, visszatérvén F-hez mérünk lefelé 2 cm-t, jelezzük E-vel

-C-től E-hez hajlított vonalat huzunk E-hez hónaljnak

-Most C-től mérjük jobbra a felső bőség felerészét mégegyszer összehajtva

-Tehát negyedrészt 5 cm-t adván hozzá, jelezzük I-vel, huzzunk a papír egész hosszán vonalat

-B-től ismét vonalat jobbra

-C-től mérjük meg I-ig a szélességet, e szélességből vegyünk el 3 cm-t s ezt a szélességet mérjük B-től jobbra, jelezzük H-val

-G-től H-ig nyakkimetszést rajzolunk hajlítva

-G-től pedig balra, B-től 1 cm-el beljebb és lejebb egyenes vonalat és 0 szerint gömbölyítjük

-C-től mérünk jobbra 71/2 vagy 8 cm-t és szeglettől 2 cm-hez a hónaljkivágást onnan gömbölydeden C-hez rajzoljuk

-A derék felsőrészét eszerint megrajzoltuk, J-től mérünk felfelé 1cm-t és 5 cm mélyen egy éket rajzolunk, melyet csak a bélésen kell bevarrni

Most a mellbevarrásokat osztjuk fel:

-D-től huzunk jobbra egyenes vonalt

-J-től mérünk lefelé 5 cm-t, jelezzük K-val

-A mellbőséget a mértéken összehajtjuk három részbe, egy részt 2 cm-t hozzáadva mérjük K-tól balra, jelezzük M-mel, onnan csupán csak egyharmadrészt mérünk, jelezzük N-nel

-M-től és N-től huzzunk le egyenes vonalat és a mellbevarrásokat rajzoljuk 4-4 cm szélességben

Végre összetesszük, illetőleg összeillesztjük a hátrészt az előrésszel, mértékkel megmérjük az alsó bőséget s ha a mérték szerinti bőség nem egyezne a mértékkel, ha szűkebb lenne - a részekhez rajzolunk, különösen hónaljt - ha pedig bő lenne, szintén onnan elrajzolunk annyit, amennyit a mérték igényel. Ezen leírt mód szerint rajzolható mérték szerint mindenféle derék és mindenféle termethez, kövér termethez H-tól fel G-hez 1 cm-el többet mérünk, valamint a nyakkimetszéseket is mélyebben rajzoljuk. Páncélderekaknál alul hosszúságnak mérünk 5-6 cm-t.

 

To draft a fitting bodice, a properly taken measurement needed too. And how to measure ourselves? Take the measures with measuring-tape, hold it in the right hand, the upper width under the armpit around the body through the breasts to the center front, now let go the measure-tape from the left hand fold the whole measure in half, and note the half on a paper or in a note book; now measure the waist width above the hips all around to the front, let go the measure from the left hand fold the gained width into half and again note the half size - namely the numbers on the tape according to the measurements - now let's take the armpit's length under from the arm to the hip and note the whole lengthwise measure. Also take the breast width from armpit to armpit, also only note the half width of this measure; all the other measurements matterless, as namely the front length from neck to hip, bodice length also from neck to hip - but essential to measure are: the arm's length from armpit straight downwards to the wrist, the skirt's length from waist straight down to the ground - the lengthwise measures noted in whole length. If the measurements taken, let's draw the bodice. When drawing a bodice always first draft the back:

-So let's draw on the paper a straight line on the left, and on the top from the right of this line also a straight line, the corner signed with A

-Now on the straight line starting from A downwards add the measured back length

-Sign it with E and draw from there to the right, crosswise a line, next downwards from E the measured armpit's length, sign it with C, draw a line to the right, from C to A measure the space, fold it four times and downwards from C this quarter part height signed with B

-Draw a line to the right

-This same quarter part measured from A towards the right, sign it with F, this will be the neck cut for the back part

-From A measure downwards 2 cm and from F draw a curved line to it and that gains the neck cut of the back part

-Now fold the waist's half width into half again and measure this quarter to the right, sign it with K

-Upwards from E measure 1 cm, sign it with D

-From D to K draw a curved line and that gains the back part's width at the bottom

-From K measure the armpit's length downwards, sign it with I

-From I to C take the quarter of the upper width, from it measure away 4 cm and from I to K draw the armpit slightly curved

-Next draft the armpit and shoulder; measure the back width from B, sign it with H, measure from H straight upwards 9 cm, sign it with G

-From F draw a straight bias line towards G

-From G measure to the right on the line 5 cm and from there to H a curved, from H to I also curved line drawn, this gains the armpit, and now the shoulder line drawn according to G

Finally, from the back part draft the side part:

-From D measure on the right 2 cm from there again take 1 cm and from H according to the drawing curved lines drafted

On the small patterns presented here, the back parts can be seen in several parts too, these can be used especially for cuirasse bodices, and as many times we had noted: to draft the back part for short straight bodice, the parcelling can be done according to the patterns, also the peplum too - according to measured centimeters - can be added.

Now let's draft the front part as follows:

-Draw a line from A straight down, sign it at the top with A

-From A draw a line towards the right and measure on this line 17 cm, sign it with G

-Now measure from A downwards 71/2 cm, sign it B

-13 cm downwards from B, sign it C

-20 cm from C, sign it with F

-From F draw a line to the right, starting again from F measure 2 cm downwards, sign it E

-From C to E draw a curved line as armpit

-Now from C to the right measure the upper width's half folded again

-So the quarter part, give to it 5 cm, sign it I, draw a line on the whole lenght of the paper

-From B again draw a line to the right

-From C measure towards I the width, take away from this width 3 cm, and measure this width to the right from B, sign it H

-From G to H draw the neck cut curvedly

-And from G to the left, to the inside and downwards from B with 1 cm draw a staright line and round it as 0

-Measure to the right from C 71/2 or 8 cm and from the upper corner of 2 cm the armpit's cut curvedly drawn to C

-So far the upper side of the bodice drawn, measure upwards from J 1 cm and 5 cm deeply draw a dart, this will be only sewn on the lining fabric

Now let's part the darts:

-From D draw a straight line to the right

-Downwards from J measure 5 cm, sign it K

-The breast width folded three times on the tape, one part added with 2 cm measured to the left from K, sign it M, from there only a third part measured, sign it N

-From M and N draw downwards straight lines and draw the darts in 4-4 cm width

Finally join, or rather seam the back part with the front part, measure the bottom width, and if the width wouldn't match, if it would be tighter - add to the parts, especially armpit - and if it's big, also take away from it there as much as the measure needs. According to this instruction every type of bodice can be drafted for every figure, for stout figure up from H to G add 1 cm more, also the neck cuts drawn deeper. For cuirasse bodices at the bottom lengthwise measure 5-6 cm more.