Menyasszonyi öltözékek 1876/Bridal gowns 1876

2015.01.26 13:51

Mai számunk első oldalát a menyasszonyok és hozzájuk tartozó öltözékeinek szenteljük.

Első képünk a fiatal nyoszolyólány mellett, az egyházi szertartáshoz fátyollal és myrthus koszorúval ékített menyasszonyt mutat, sima, hátul kapcsolt princess szoknyában, mely jobban, mint bármely más méltóan képviseli a szűzies menyasszonyi ruha egyszerűségét. Nagyon természetes, hogy a ruhának kifogástalanul jól kell állnia és e célra a princess szoknya több ügyességet igényel, mint bármely derék. Alap alakja a könnyen testhez álló princess szoknya, előközépen a testhez állást a derékoni többszörös levarrás által kell kipróbálnunk, hátul a nagyobb bőséghez való kelme hozzáadást csupán a hát- és oldalrész varratánál alkalmazzuk, mégpedig akként, hogy 133 cm előhosszúságnál (a nyakkivágástól mérve) mely 240 cm-nyi hátsó hosszúságnak felel meg, 500 cm alsó bőség legyen elérve, a ránc pedig felül mélyen hátrafelé téve és lehető kis térre szorítva, lefele szép legyező alakban terjed szét.

Ezen ruhát mindennemű kelméből elkészíthetjük, a különféle selyemszövetekből, a finom, lágy kázsmérból, melynek simulékonysága és csinos redőzete mindinkább elismerésben részesül, sőt mollból is, ezen gyöngéd, lenge kelméből, mely a legbájosabb öltözéket adja a fiatal menyasszonynak, különösen, ha tavaszkor lép oltár elé. A menyasszonyi ruha legyen fehér és gyöngéd, azért is e célra a fehér ripsz és faille szövetek mindig alkalmasabbak a drága atlasznál, moirénél, damasztnál és színes szöveteknél.

A jóféle selyemkelmékhez, valamint a kázsmérhoz díszíték nem szükséges. Eszerint az egyszerű, de célszerű menyasszonyi ruha egészen díszíték nélküli; csupán a szoknya széle alá varrunk rakottráncot vagy bodrot finom mollból vagy kreppből, hogy az könnyedén emelkedjék. A sima princess szoknyát hátul egész hosszában gombokkal kapcsoljuk, vagy legalább addig, míg azt a ruha fölvétele igényli, ez esetben a varrattól a hónaljtól kezdve nehéz, nem igen széles szalagok indulnak ki, miket könnyedén hurkolva csokrot képeznek, jó hosszú hurkokkal, mik könnyedén és tágan hullanak az uszály ráncaira. Az ily kapcsolat különösen moll ruhához alkalmas, mely az igaz a díszítéket alig nélkülözheti. Hogypedig a moll egész szépségében tündököljön, alsószoknyául nem selymet veszünk, hanem a moll kettős alsóruhát igényel, szilárd kelméből való ruhát, mely a deréknak biztos alapot nyújt, alul dús díszítékkel látjuk el és a derékon túlig összefüggésben munkáljuk, aztán mégegy mollborítékot, melynek alsó széle rakottránccal végződik. Ezen az előírt princess alakban, magas derékkal és hosszú ujjal munkált kettős ruha fölött, melynek szilárd kelméből készült alsó szélét alsószoknya gyanánt kettős huzallal látjuk el, a csupán mollból készített tulajdonképpeni felsőruha kifogástalanul áll. Díszítékét 20 cm magasan, lehetőleg lengén s minden esetre csipkék nélkül készítjük. Szép díszítékekhez nehéz selyem számára első sorban a finom rakottránc tartozik, kettős sorban teljes bodor kivágott kelméből vagy selyem tüllből, utóbbi esetben egyes myrthus ágakkal díszítve. Ha csipkéket akarunk használni, úgy a szoknyaszélt először is keskeny kelme rakottránccal látjuk el, melyre a csipke hull, mely ismét bodorral, tekerccsel, stb. végződik.

A magas derék legszebb, ha simán marad, kivéve, ha az alakot kendő vagy gallér díszíték jobban emelné. Az ujj a kéz csuklójáig zárt és díszítésre nézve a szoknya díszítékéhez hasonlít.

Ezen utasítások nem csupán a princess szoknyát illetik, hanem egyszersmind a még mindig kedvelt vért és páncél derékra is vonatkoznak az önálló szoknya kiegészítéséül, melynek hátsó bőségét ezen esetben a dús uszályráncba szedjük. Moll szoknyáknál a hosszú lebbeny mindig igen durva hatású és ha a princess szoknya készítése nehéznek mutatkozik, vagy az illetőnek nem jól áll úgy tanácsosabb, ha az egyszerű derékhoz térünk vissza, mely a szonya fölé kapcsolva a hagyományos övszalaggal végződik.

A nagy, fehér fátyolnak az e célra külön szőtt illusion tüllből az egész alakot kell fednie; könnyedén és ráncok nélkül fektetjük a menyasszonyi koszorú fölé, ahonnét elől a térdig, hátul pedig az uszály szegélyéig hull le. A hajban s a vállon is finom tűkkel hátratűzdeljük, nehogy a szemet sértse; az alsó szögleteket ízlés szerint az ollóval könnyedén kerekítjük.

Fehér kesztyű, kivágott cipő vagy topán fehér atlaszból vagy finom, fehér bőrből és a szépen hímzett vagy csipkés zsebkendő képezik a menyasszonyi öltözék hagyományos kiegészítését, melyhez díszítékül legfeljebb egyszerű érmet vehetünk.

Előhaladt korban a menyasszony fehér ruha helyett galambszürkét választ, sőt egészen egyszerű körülmények közt, melyeknél kívánatos, hogy a menyasszonyi öltözéket máskor is használhassák, legjobb a fekete selyem.

A Divat, 9. szám, 1876. Május 7.

 

The first page of today's issue dedicated to brides and germane toilettes.

Our first picture beside the young maid of honor, shows a bride decorated for the liturgy with veil and myrthus wreath, in plain, back closed princess skirt, this better than anything else, royally represents the vestal bridal gown's simplicity. Very natural, that the dress must fit impeccably well and for this purpose the princess skirt requires more skills than any other bodice. The basic shape is the gently tight fitting princess line, at the center front the tight fitting must be tried by seweral darts on the waist, the wider bulk at the back of fabric adding only setted at the back and side seams, and as so, that with 133 cm front length (measured from the neck cut) corresponds to the 240 cm of back length, 500 cm of bottom width should be achieved, and the pleat upside deeply setted backwards and arranged in the smallest area as possible, downwards expanding in nice fan shape.

This gown can be made of any type of fabric, from the various silk materials, from the fine, soft cashmere, the sleekness and pretty pleating of this growingly rewarded, furthermore even from mull too, from this gentle, flimsy fabric that offers the most charming dress to the young bride, especially if steps to the altar during spring. The bridal gown should be white and gentle, so for this purpose the white rep and faille fabrics always more comfortable than the expensive atlas, moire, damask and coloured fabrics.

For the good kind of silk fabrics, also for cashmere decorations not required. So according to this the simple, but perfect bridal gown wholly unadorned; only under the skirt's hem pleats or ruffles stitched from fine mull or crépe, to lift it gently.The plain princess skirt at the back in full length closed by buttons, or at least until the gown's dressing requires, in this case from the seamline starting at the armpit, heavy, not too wide ribbons start, in airy knots creating bows, with very long loops falling easily and loosely onto the train's pleats. Such closure is especially suitable for mull dresses, this so true hardly can go without decorations. And to glorify mull in it's whole beauty, for petticoat don't choose silk, but mull needs double petticoats, skirts of solid fabric, giving steady basic for the bodice, at the hem opulently trimmed and above the waist combinatedly assembled, then another mull cover, the hem finished in pleats. Above this, in the allotted princess shape with high bodice and long sleeves assembled double dresses, from the solid fabric tailored hem as petticoat furnished with two cord wires, the only mull tailored true outer garment perfectly fits. Trimming of 20 cm high, preferably flimsy and in every cases without lace. As nice trimmings for heavy silks at first the fine pleats joined, second full ruffles from scalloped fabric or silk-tulle, in the last situation decorated with myrthus branches. If we want to use laces, then the hem trimmed with narrow pleats, onto the lace falls, again with ruffles, rolls, etc. finished.

The high bodice is the best if left plain, except if the figure raised better with fichu or collar trimmings. The sleeves closed to the wrist and in trimming similar with the skirt's trimming.

These instructions don't only touch the princess skirt, but at the same time the still favoured peplum or cuirasse bodices too as supplementing the single skirt, the back fullness in this case setted into the opulent pleated-train. For mull skirts the long peplum always has a robustic effect and if making the princess gown appeares to be hard, or unbecoming for the person, then adviced to return to the simple bodice, fastened above the skirt, finished with the common belt-ribbon.

The big, white veil, from the exclusively woven illusion tulle, must cover the whole figure; lightly and without wrinkles setted above the bridal wreath, from there at front falling down to the knees, and at the back to the hem of the train. In the hair and on the shouldres too with fine pins stitched backwards, avoiding to hurt the eyes; the bottom squares by favour can be lightly rounded with scissors.

White gloves, oxford shoes or shoes from white atlas or fine, white leather and the charmingly embroidered or lace handkerchief give the traditional accessories of the bridal gown, as decoration maximum simple brooche worn.

In mature age instead of white dress the bride chooses pigeon grey, furthermore in very simple circumstances, that require bridal gown to be used at other occasions too, the best is black silk.

A Divat, 9th issue, 7. May 1876.

Menyasszonyi, nyoszolyóleány és társasági öltözetek/Bridal, maid of honor and social gowns