Magyar Bazár 1868

2014.05.24 10:04

Galléros fátyol és csuklyás fejkendő (baschlik)

A még mindig kis szabású kalapokhoz vagy fövegekhez legújabban oly fátylakat szokás hordani, melyek a fejet és vállakat kis spanyolgallér vagy köpenyke módjára fedvén, egyszersmind az arcot is védik. Ily fátylak két részből állnak, egy nagyobból és egy kisebből.  A kisebb felső sarkait hosszú ruganyos zsinór köti össze egymással, melyet a fátyol fölvételekor a konty alá rejtünk. A nagyobbik rész végeit elöl feltűzzük vagy megkötjük.

A zimankós hideg időben igen tanácsos a kalapra vagy fövegre ily csuklyás fejkendőt használni, mely amellett, hogy a meghüléstől óv - egyszersmind elől és hátul is elég tetszetősen áll. Egyszerűbben fekete kázsmérból szokás készíteni, fekete vagy színes béléssel és foglalvánnyal*.

Január 15. 2. szám

Veil with cape and hooded headscarf (baschlic)

Nowadays they wear for the small hats or bonnets a veil, that covers the head and the shoulders in little Spanish-collar style or as a capelette, protecting the face at the same time. These veils seperated in two pieces, a bigger and a smaller. The smaller's upper edges are tied together with a long elastic band what we hide under the knot of hair when taking up the veil. The edges of the bigger piece are pinned-up or tied at the front.

In the wintry cold weather it's advisable to wear a hooded headscarf on the hat or cap, this besides that it protects from the flu also looks very pretty at the front and back. It's simply made from black cashmere with black or colorful lining and setting*.

15. January, 2nd  issue

 

*Ez egy zsinór amit a kendő bélésének a széleibe varrtak belülről és ezzel fogták össze.

*This is a string stiched at the sides of the lining from the inside and it was tied with this.

Galléros fátyol elő- és hátrésze/Veil with cape front and back

Csuklyás fejkendő hátulja és eleje/Hooded headscarf back and front

Spanyol köpenyke/Spanish-cape

 

Tavaszi vagy nyári kabátkák

"Tavasz?... Oh igen;

Érzem virágaid illatát'"

Kiálthatnánk fel mi is a költővel - ha egy pár sürgős levél nem ostromolna a kérdéssel : miféle szabású kabátkákat fogunk hordani e tavaszon, szerkesztő úr? Ah igen, a mi fecskéinket ily levelek képezik. Hála derék divatárusnőinknek a felelettel készen vagyunk. Itt vannak a minták magyarázatjaik és szabásaik bőségesen; itt a sokféle kelme, pompás és egyszerű - tessék választani! A tavaszi és nyári kabátkák (paletot) az idén hosszabbak, mint tavaly s leginkább a testhez állók divatoznak. Lebbenyeik gyakran nem egy darabban szabatnak a derékkal, hanem csak hozzá foglaltatnak. Némelyiküknél az előrész hoszabb, mint a hátrész, alul egyenesre vannak metszve, némelyek azonban kendő formájára csúcsban is végződnek. Az ujjak többnyire keskenyek, ha nem is oly szűkek, mint azelőtt. Láthatni azonban itt-ott bő ujjú kabátkákat is aztán meg ujj nélkülieket is. Majd valamennyin övet is láthatni mely vagy oldalt vagy hátul záródik s melynek közepére a csokorról hosszú, gyakran gazdag díszítményű szalagvégek csüngnek alá, övnek tartják ugyan, de szalagnak is nevezhetnénk. Némelykor vastag selyemzsinór bojtos véggel helyettesíti az övet. Legkedveltebb kelmék a köpenykabátokhoz persan, poult de soie, gros-grain vagy könnyű gyapjúkelmék, ez utóbbiak különösen világos színben. A díszítmények igen változatosak, úgy mint rézsent szeletek, göndörkék, hurkok, szelemenek, csipkézetek (zacken), kelmeszeletek császárnő fodrozatba szedve, rózsák, csokrok, sodránycsipke (guipure), rojtozat stb. Legtöbbnyire a köpenykabát kelméjéből vagy atlaszból állítatnak ki, jelenleg ez utóbbi igen divatos.

Április 15., 8. szám

Spring or summer coats

"Spring?...Oh yes;

I can smell the flowers!"

We could sight with the poet - if some urgent letters wouldn't besiege us with the question: what type of tailored wraps shall we wear this spring, Mr. editor? Ah yes, our sparrows are made of these letters. Thanks to our hearty fashionvendor ladies , we're ready with the answer. Here are the samples with patterns and constructions widely; here are the lots of fabrics, smashing and simple - have your choice! The spring and summer coats (paletot) are longer this year than last year and mostly the tight-fitted are fashionable. The peplums are often untailored in one piece with the bodice, but only fastened to it. At some the front is longer than the back, the bottom patterned straight, but some end in edges as shawls. The sleeves are mostly narrow, if not as tight like before. We can see here and there coats with wide sleeves and without sleeves. Almost all have belt closures on the side or at the back, big bow on the middle with long hanging ribbons trimmed richly, they consider these as belts but we could name these as ribbons. Sometimes a wide silk braid with tasseled endings replaces the belt. Favoured fabrics for coats are persan, poult de soie, gros-grain or light woollen these specially in light colours. The trimmings are very different, like as bias tapes, frizzles, loops, ridge-poles, pipings (zacken), cloth pieces in empress ruffles, rosettes, bows, filet laces (guipure), fringes etc. Mostly theses are made of the coat's fabric or from atlas, nowadays this latter is very fashionable.

15. April, issue 8

Köpenykabátok tavaszra/Cape coats for springtime

 

Különféle hosszú ruhák

Még néhány észrevételünk lesz a hosszú ruhákra és pedig különösen a sétány öltözékekre nézve. Ezek, mint a mult évben, úgy az idén is többnyire egyforma színű kabátból és ruhából állnak. Csakhogy a ruhák nem oly igen rövidek s fönt nem is oly szűkek, mint a mult éviek; a mostaniak majdnem földig érnek s hátul kissé hosszabbak, mint elől. Azonkívül a szoknyák elől széles fodorránccal, hátul kétfelől az álló ráncok (queuefalten) mögött még egy keskeny redővel ellátják. Változott formájukkal a sétányöltözékek neve is változott s nem hívják többé "jelmeznek" (kosztüm), hanem "robe ronde"-nak. Az ez öltönyökhöz használandó kabátok nagyobb része testhez álló, s többnyire övet szokás viselni fölöttük, gallandos övet, melynek hosszú szalagjai azonban a kabátnál hosszabbak ne legyenek. Ez öv vagy a ruha kelméjéből, vagy annak díszítményéhez képest tafotából és atlaszból készítendő. A szoknyához tartozó derék vagy felsőing többnyire ugyanilyen kelméből való; azonban fehért vagy más elütő színűt is lehet viselni az ily robe ronde-hoz. Néha kabát helyett kendőt (fichu) is hordanak, melynek végei elől egymást keresztezik, mi különösen fiatal leányoknak igen jól áll. A sétány öltözékek legnagyobb része világosabb gyapjúkelméből - szürke világosbarna, lila stb. színben viselik. Díszítményeik keskenyebb vagy szélesebb fodrozatokból, volants plissés, rézsent szeletekből, sarkos vagy gömbölyített szelemenekből állnak, s vagy az öltöny kelméjéből vagy tafotából, atlaszból készülnek. A gyapjúszövetből metszett rézsent szeletek többnyire tafotával, atlasz vagy lüstrinnel vannak befoglalva. Némely öltözékek minden díszítményt nélkülöznek, s csak a kabát és szoknya szélei vannak keskenyebben vagy szélesebben visszájára szegélyezve s a színes oldalról sodrott selyemmel egy vagy két tüzdöltés sorban letűzve, a selyemnek színre nézve egyeznie kell a kelmével. Az öltözékekre használandó gombok többnyire azzal egyszínűek, tafotával vagy atlasszal borítva s lapos vagy point russe hímzéssel ékítve; igen célszerűek az oly gombok is, melyeknek atlasz vagy tafota burkolatja zsinórka selyemmel van körülhálózva.

Május 15. 10. szám

Various long gowns

We still have some observations on the long gowns and especially on the promenade gowns. These, as in last year, as this year made from same coloured coats and gowns. Only the skirts are not so short and narrow on the back like last year; nowadays they're almost ground-length and a little bit longer at the back like in front. And beside this the skirts are trimmed with wide ruffle flounces at the front, and from the two sides  behind the flonces (queuefalten) trimmed with one narrow ruffle. With the changing form the name of the promenade gowns changed too, and they are not called costume anymore but "robe ronde". The coats used to these gowns are mostly tight-fitted and mostly a belt is worn with these, bow with long ribbons but these ribbons mustn't be longer than the coat. This belt is made from the fabric of the gown or made from the trimming of the gown, atlas or taffeta. The bodice or shirt is made from the same fabric as the skirt, tho' other coloured or other fabric bodice also can be worn with robe ronde. Sometimes a shawl (fichu) is worn instead of the bodice with the gown, the lapels crossing each other at the front, this fits the young ladies very well. The promenade gowns are mostly made from light woollen - grey with light brown, violet etc. colours. The trimming are wide or narrow ruffles, volant pleats, bias pieces, ridge-poles with edges or rounder and made from the fabric of the gown or from taffeta or atlas. The bias pieces cut from woollen mostly faced in taffeta, atlas or lustrin. Some gowns unadorned wholly and only the skirt's and coat's hem is folded narrower or wider, and from the colour side ornated with twisted silk or trimmed with two stitched rows, the silk's colour must match the fabric's colour. The buttons are mostly same coloured with the ensemble, covered with taffeta or atlas trimmed with flat emrodiery or with point russe embrodiery; those buttons are very practical which's taffeta or atlas cover is netted with silk passemantery.

15. May,  issue 10

Különféle hosszú ruhák/Various long gowns

 

Téli köpenyek

Noha a nyárutó utolsó virágszálát a rideg őszi szél még nem hervasztotta el és remélhető, hogy mégtöbb lanyha napnak is örvendhetünk, mégis azt hisszük, hogy új téli köpenyeink gazdag választékával időszerűleg jelenünk meg. A testhez álló idom az uralkodó, azonban még a zsák alakú köpenykabátot is hordják. Ez utóbbit gyakran "á Watteau" rendezik, úgy, hogy a hátrészen belül övet alkalmazunk melyet a kabát oldal varratain vezetünk át és az előrészek felett kapcsolunk be. Ez által a hátrészen széles ránc képződik. Idősebb hölgyeknek az arabs köpeny alakot ajánljuk csuklyával vagy vándor köpennyel, mely utóbbit gyakran felcsípünk. A díszítékek többnyire atlasz és nápolyi selyemből állnak. A díszíték különféle színű azonban a köpeny kelméjével mindig összhangzásban kell lennie. Többnyire ráncolt fodrokból, röpkényekből, szegélyzetekből, ellenzőkből stb.-ből állnak. Különösen jól áll az oly díszíték, mely négyszögű vagy kerek kivágást utánoz; hajtókák, borítók és csokrok is felette kedvelt díszítések. A testhez álló kabáthoz minden esetre vállazó kell. A köpenyekhez többnyire bársonyt, Eugénia kettős kelmét, kázsmért stb.-t veszünk tafota és vatta béléssel.

November 1. 21. szám

Winter coats

Tho' the last flower of the summer is not faded by the severe autumn's wind and we hope to look forward for even more mild days, tho' we still believe that we show the rich selections of winter coats in time. The tight-fitting shape is ruler tho' some still wear the sack shaped cape coats. This latter is often arranged in "á Watteau" the way from the back a belt is inserted from the inside and pulled out on the side seams of the coat and fastened in front. This creates a wide pleat at the back. For elderly ladies we recommend the arabesque coats with hood or with wayfare cape, this latter is often picked up. The trimmings made from atlas or naples silk. The trimming is different colour but always must be harmonious with the wrap's fabric. Mostly pleated flounces, volants, foldings, plastrons, etc. are used. That type of trimming is especially becoming, that copies a square or roundy cut; turn-ups, insertions and bows are very favoured trimmings too. For a body fitted coat a berthe is essential too. For the capes mostly velvet, Eugenia duble cloth, cashmere etc. are chosen with taffeta or cotton lining.

1. November, issue 21

Téli köpeny kabátok/Winter cape coats

comments powered by Disqus