A Divat 1869 (III)

2014.06.29 10:22

19. szám, Október 1.:

Tapasztalás után tudjuk, hogy a divat soha sem csap át annyira, hogy az elmult idényeknek maradványait ne fedeznénk fel benne és ez leginkább észrevehető a mostani kész ruhákon. Az összeállítás sokban hasonlít az előbbiekhez azon kivétellel, hogy oly sok dudor nem fordul elő rajtuk mint azelőtt, de annál sűrűbben van képviselve az apró fodor, mely vagy lebbenő alakban vagy szabályos ráncokba szedve és egészen levarrva alkalmaztatik. A szoknyákat általánosan így láttam díszítve, különféle alakban és kanyarulatokban menvén végig rajtuk az efféle fodor. A szoknyákhoz nagyobb részt félig testhezálló paletó van készítve, mely hasonlóan díszíttetik, mint a szoknya s melynek alja mindenféle köralakokban ki van szabva.

Az eddig megjelenő őszi paletók nagyobb részt vastag, belül bundás posztószövetből készülnek barna és fekete színben selyem, zsinór vagy plüss dísszel. A formák félhusszúak és részint bővek, részint testhez állók.

Az eddig megjelent kelmék között a sima és a skót az, mely arra látszik hivatva lenni, az őszi ruhákban a főszerepet vinni.

19th issue, October 1.:

We know from observations that fashion never changes so much that last season's remains couldn't be discovered in it, and this is sensibly on the newly made dresses. The arrangements are very much similar with the former only that exemption, so many puffyness is not used as before, but the little flounce is used thicketly, in flitting forms or in ordered pleats and sewed tightly. I saw the skirts generally trimmed this way, this flounce going in different shapes and different bends. To the skirt mostly tight fitting paletot is made with the similar trimming as the skirt, and the hem is cut in different round shapes.

The autumn paletots made as far mostly of thick, fury lined baize fabrics in brown and black with silk, soutache or pluche trimmings, The shapes ar half long and loose or tight fitting.

The fabrics appearing so far, the simple and the tartan are ment to take the first place on the autumn ensembles.

Házi, séta és társasági öltözetek/Toilettes for in-door, walking and society

 

20. szám, Október 16.:

Ha futólag végig tekintünk a nap divatján s felületesen összehasonlítjuk az öltözetekkel, melyeket egy évvel ezelőtt a sétányokon s szalonokban észrevettünk azt gondoljuk, hogy a divat miután az uszályos ruhát, kosztümöt, paniert s derékkivágásokat felhozta egy ideig pihenésnek adta magát. Hanem csalékony a látszat. A divat nem halt meg még a saison morte alatt sem; él és dolgozik, szüntelen épít, hogy ismét rombolhasson s ha végre valamit talált aminek hosszabb időre szentelheti figyelmét, mégis különféle változatokat enged magának e kedvencének irányában is. Különben az idő szellemét követve, régóta lemondott abszolútista kormányzatáról, s kozmopolitikus ideáknak hódol. Teremtményeit a legkülönfélébb korokból gyűjti össze s amellett mindenkinek megengedi a választást s a személyes ízlésnek oly hatáskört nyit, mint még soha.

De divattudósítást írni most ugyancsak nehéz. Látszólagosan mint fentebb mondtuk, alig változott a divat s így egy mult évi divattudósítást egész jó lelkiismerettel lenyomtathatnánk mai számunkban. Mint akkor uszályos ruhát, földig érő házi- s sétaruhát, s rövidebb kosztümöt hordunk. A chignon még mindig él és uralkodik, a kalapok kicsinyek, a topánok magasak, a kezstyű hosszú. Egy jól konzervált öltözet tavalyról, ha finom izléssel volt választva ma is tökéletesen divatos lesz. A sokaknak oly titokszerűnek látszó mesterség sokáig valamit változatlanul viselhetni csupán abból áll, hogy egy új toilett tárgy megszerzésénél szemmel tartunk egy bizonyos középutat. Azok, kik nem változhatnak sokat, legjobban cselekszenek, ha minél egyszerűbben választják öltözéküket s az uralkodó divatot követve ugyan, távol maradnak minden extravaganciától.

Most froduljunk az érdekes részletekhez, melyekkel a divat soha sem fukarkodik. A panierral, mely a félénk kezdetektől az év elején, egész félelmetes magasságig feldudorodott, míg ismét szerényebb magasságokban alászállt, a bő, ráncos ruhák mindinkább elterjedtek. Csupán az előli szél s az ahhoz csatolódó két oldalszél rézsutaztatik, különben a kelme egyenes marad. Az uszály kizárólagosan csak a szalonban uralkodik, a kosztüm az utcán; a földig érő ruha különben úgy szalon mint utcai viseletre alkalmas s fölöslegessé tette a ruhák felhúzását. Igen csinos s elegáns mód mérsékelt uszályt, milyet a háziruha enged, a kényelmes kosztümmel összekötni: az uszálytunikával*. Ezen uszály arra látszik hivatva lenni elfogadási öltözeteken kiváló szerepet játszani ez idén.

Az annyira elegáns és előnyös szív formájú, á la Watteau, á la antique, stb. kivágása a magas derekaknak egy egészen új nemét a chemisetteknek hozta fel, az ún. fichu gallérokat, melyek igen szerencsésen mindenféle kivágást utánoznak s ép oly elegáns, mint könnyen változtatható derékdíszt eredményeznek.

A még mindig kiválóan kedvelt fodrok, rüssök, hengerek stb. mellett különös előszeretettel fekete bársony használtatik díszítésre, s különösen bertellek rendeztetnek el belőle csatokkal s azok nélkül.

A hajfrizurákon igen előnyös változást veszünk észre: a chignon a fej büszke magasságáról lelépve inkább lejebb rendeztetik el, miáltal sokkal jobban áll. A kalapok a szalagokat majdnem kizárva, nagy előszeretettel kreppel, gaze-al, egyszóval a legkülönfélébb fátylakkal díszlenek.

A csokrok még mindig elhintik öltözetünket. Ruhára, chemisettre, cipőre, a frizurákra mindenütt elhelyeztetnek, nélkülük csakis éppen a zsebkendők készülnek el, s azokra is a névjel körül csokrok hímeztetnek dízsítésül.

*Belülről az uszályt felhúzták vagy felgombolták és így máris uszályos helyett rövid ruhát kaptak, dúzosabb hátrésszel.

20th issue, October 16.:

If we glance through on the day's fashion and superficially compare it with what we saw one year ago on the promenades and in the salons, we might think that fashion after bringing in the train skirt, costume, panier and various bodice cuts, for awhile took a rest. But this suggest is illusive. Fashion didn't die even during the sasion morte; alive and working, building without intermission to destcruct again, and if finally finds something to pay attention for longer time, still allowes itself to give various shapes with this favoured one too. Otherwise fallowing the spirit of time, long ago deposed the absolutist reign and now venerates cosmopolitan ideas. Collecting the creatures from different periods and beside this allowes for everyone to choose, and opens up for personal taste like never before.

But writting a fashion article is very hard now. Virtually as mentioned above, fashion hardly changed and so we could print an article from last year with good conscience within this issue. Like back then we wear train skirts, ground lenght house and walking gowns, and shorter costumes. Chignon still lives and rules, the hats are small, the shoes high, the gloves long. A well preserved dress from last year, if it was made with fine taste, is very fashionable today too. For some the secret craft to wear something without changes, only means that to focus on the golden mean when acquisitioning a new toilette object. For those who can't afford to change much, do the best if choosing a gown with the simpliest settings tho' following the regnal fashion but far away from every extravagance.

Now let's see the interesting details, with these fashion never stint. The paniers with the shy beginnings early this year went up to fearsome hights in puffyness and now again fell down into modest lows, the wide, gathered skirts expend very much. Only the front's sides and the attaching side's edges bias, otherwise the fabric is straight. The train exclusievly reign in the salons, the costume on the streets; otherwise the ground lenght skirt is suitable as street and salon wear too and neglects skirt's gathering-up. It's a very neat and elegant way to connect a demi-train (as long as the house gown allowes) with the comfortable costume: this is the train-tunique*. This train is ment for a big role among the reception toilettes in this season.

The so elegant and fair heart-shape, á la Watteau, á la antique, etc. high bodice cuts brought along a very new species of the chemisettes, the so called fichu collars, these luckily simulate every type of cuts, and create such an elegant and easily changeable bodice decorations.

The flounces, rouches, bands, etc. still prefered very much and beside these black velvet is favoured as trimming, especially berthes made of it with or without snap.

On the hair-dos we can see a very attractive change: the chignon stepping down from the proud heights of the top of the head, newly arranged below and this is perfectly becoming. The hats decorated with crepe, gauze in one word with all type of veils with big favoure, almost ignoring ribbons.

The bows still scatter our toilettes. On gowns, chemisettes, shoes, hair-dos, everyewhere stitched, without these almost only the hankerchief is made, but even these embroidered with bows around the signature.

*The train pulled up, or buttoned up from the inside and quickly creating a short gown instead of a train skirt, with a bustle back.

Ruha uszály tunikával/Gown with train-tunique                   Őszi kalapok/Autumn hats

Divatos frizurák és derék kivágások/Fashionable hair-dos and bodice neck-cuts

 

21. szám, November 1.:

Az őszi toilettek kifejtését és azokat a világnak való bemutatását a legszebb időjárás segíti elő.

A kosztüm úgylátszik jelenleg érte el fantasztikus összeállításainak netovábbját, melyben a skót kelme igen nagy szerepet játszik.

Az őszi felöltők bő és testhez álló formában divatoznak, mindkettő nagy pártolásban részesül. A bő formák selyemmel, bársonnyal és rojttal vannak díszítve. A teshez álló formák nagyobbrészt troussírozva vannak és szintén selyemmel, bársonnyal és rojttal díszítve.

Ezen paletók mellett leginkább divatosak még a hímzett és arannyal zsinórozott zsakettek és baschlikok.

Az aranyzsinórozás részint az ún. francia aranyból, részint valódi aranyból áll.

Még mindig a paletó az, mely mint téli köpeny főtért foglal el a divatos viseletek közt.

21st issue, November 1.:

The design of autumn toilettes and to display it to the world, the best weather helps.

The costume looks like to reach the ends of the fantastic assemblages now, tartan plays a big role in this.

The autumn wraps fashionable in loose and tight fitting forms, both favoured very much. The loose shapes trimmed with silk, velvet and fringes. The tight fittings mostly troussired and also trimmed with silk, velvet and fringe.

Beside these paletots very fashionable the jaquettes and baschlics, embroidered and soutached with golden cords.

The golden cords made from partly the so called French gold, and partly real gold.

Still the paletot is to take the first place among the winter coats as fashionable wear.

Házi és látogatási öltözetek/House and visiting dresses           Séta és látogatási öltözetek/Walking and visiting ensembles

 

23. szám, December 1.:

A téli toilettek legelső kötelessége a külcsín és a divatosság mellett egyszersmind a zord időjárás ellen is kellő mentést adni. Ezen időszakban a köpeny első helyen áll s míg egyrészt arra kell tekintenünk, hogy kiállítása a divatosság igényeinek megfeleljen, másrészt a szövetre nézve is kell figyelemmel lennünk, hogy kelméje jó meleg és ne nagyon nehéz legyen. A mostani idény bőven gondoskodott arról, hogy mindkét célnak megfelelő kelméket állítson elő és ezek között első rendben említjük meg a finom, nehéz double szöveteket, melyeknek színe vagy közönséges tarka skót, vagy kék-zöld, vagy pedig fehér-fekete kockás, míg visszája finom, puha flanellszövésből áll és rendesen a felső színnel éppen ellenkező színben, úgy mint: vörösben, lilaszínben, barnában de leggyakrabban vörösben fordul elő.

Az e szövetből készült téli köpenyek formája nagyobbrészt félbő és öv által simul testhez. Díszül csak hasonszínű zsinór és bojt, vagy beszegésül fekete selyem használtatik. Ezen kelme ennélfogva legajánlatosabb, mert könnyű, meleg és csinos kinézéssel bír.

Ezek mellett nem kevésbbé divatosak az asztrachanból készült garnitúrák (paletó, karmantyú és kalap). A paletó vagy tiszta fekete vagy alul fehér széles bordürrel bír, mely szintén prémből áll; a muff és a kalap rendesen a paletóhoz hasonlít.

Paletónál először itt van a közönséges bő forma egy és két gombsorral, álló és hajtóka gallérral, egész simán minden elütő forma különbségek nélkül, mint rövid zsakett vagy a ruha szegélyéig érő hosszú köpeny a személyiség kora s viszonyai szerint. Gyermekek s idősebb hölgyek közönségesen a hosszú köpeny paletót viselik. A sima testhez álló paletó és köpeny sem mellőztetik, hanem az itt említett újdonságok mellett békésen elférnek. Kelméje az ismert vastag, belül szőrös posztószövet, mely feketében és azonkívül sötétkék és sötétbarna színben divatozik jelenleg leginkább. A szabás ezeknél rendesen keresettebb és mesterkéltebb, díszítésük gazdagabb mint a többieknél és valószínű, hogy ezen külső kiállás az, mely nekik a kellő ingert megadja.

Mint értesültem a kék és barna testhez álló paletók minden más eddig felmerült újdonságok mellett igen nagy kedveltségben részesülnek és a többi említett felöltőkkel divatosság tekintetében egy színvonalon állnak.

A felöltők után a ruhakelmékre is látjuk, hogy jelenleg a sima kelme sötét színekben a legdivatosabb.

23rd issue, December 1.:

Winter  ensembles' duty beside being spit and polishe, fashionable, to give good protection from the grim weather. In this season the cape stands in the first place and while we have to be carefull that the look fits the fashionable shapes, we have to take care that the fabric is good, warm but not heavy either. This season took care about to create the perfect fabrics for both needs, and from these we mention first the fine, heavy double fabrics, the colours simple tartan, or blue-green, or white-black chequer, but the reverse side soft, fine flannel woven fabric and commonly the colour is the oposite of the outer side, like: red, violet colour, brown but mostly appears in red.

The winter capes made from this fabric mostly half loose and tight fitted with a belt. The trimming is only same coloured soutache and fringe, or facings with black silk. This fabric is the most adviced, because light, warm and has a neat look.

Beside these the garments made of astrachan (paletot, muff and hat) are just as fashionable. The paletot is simple black or has a wide white bordure at the hem also from fur; the hat and the muff naturally similar with the paletot.

At the paletots first we can see the common loose shape with one or two rows of buttons, with high or turned down collars, very simple without every stricking shapes, long as the jaquette or long cape reaching the hem of the gown, according to age and rank. Children and elderly women commonly wear the long cape paletots. The simple tiht fitting paletot favoured too, easily finds place beside the novelties mentioned before. The fabric is the known thick, fury on the inside baize fabric, in black and mostly fashionable now in dark blue and dark brown. The pattern of these mostly requested and more theatrical, the trimming is richer than the others' and probably this look gives them the right stimulus.

As I have been told lately blue and brown tight fitting paletots prefered most from every other newly appearing shape, and standing on the same value with all the other paletots in stylishness.

After capes we can see that dress fabrics too, newly the simple fabric in dark colours are en vogue.

Őszi, téli köpenyek és ruhák/Autumn-winter capes and attires

comments powered by Disqus