A Divat 1869 (II)

2014.06.24 09:39

9. szám, Május 1.:

Az utcai viseletre megkívánható ruhák a legszebb választékban készen állnak divat raktárainkban. Az uralkodó stílus a mostani ruháknál a kettős szoknya, melynek divatos és jellemző kinézést kölcsönöz a kis fodor, mely határtalan változatokban minden ruhára fődíszül alkalmaztatik. A ruhák mostani készítésénél a képzelemnek és a teremtő erőnek legnagyobb tere nyílik, mert minél komplikáltabb egy összeállítás, annál nagyobb hatást idéz elő s nem tudni az igaz szép bámulandó-e benne vagy azon elme, mely oly mesterileg állította az egészet össze. Mivel pedig a mostani divat mellett szabályszerűleg eljárni nem lehet, a választásoknál annál nagyobb óvatosság szükségeltetik azon kereskedéseket illetőleg, melyekben vásárolni akarunk nehogy a mostani túlcsapongó szabadalom mellett olyat válasszunk, mi komplikált lehet ugyan de azért izléstelenül és sokszor nevetséget gerjesztő modorban van összeállítva.

9th issue, May 1.:

The gowns desired for walking are ready in our millinery stores in the most beautiful musters. The main style is the double skirt arrangemented dresses, the little flounce gives it a fashionable and very typical look, used as main decoration on every toilette in unlimited forms. Recently when making a dress the imagination and creativeness opens up for big opportunity, because the more complicated a dress is the bigger effect it makes and we don't know for sure is the true beauty is gazed or the mind creating it so masterfuly. And because we can't make a rule with the new fashion, we must be very careful when choosing from a millinery store while buying, avoiding to pick out something beside this impinge fastness, what might look complicated but often arranged tawdry and ridiculeously.

Eugenie kosztüm (minden elképzelhető divatos komplikációval összeállítva, amit a szomorú sorsú császárné neve csak megérdemel)/Costume Eugenie (with every fashionable complicated trimmings, what the ill-fated Empress' name deserves)

 

11. szám, Június 1.:

A nyári ruhák eddigi összeállítása azt látszik bizonyítani, hogy meleg nyárra számítunk, mert a ruhák felvető nélkül készítettenek, mi a paletókra nézve nem igen előnyös. Nem akarjuk állítani, hogy a paletók egészen megszűnnek, de mégis hajdani fénykora ezen szép konfekciónak lejártnak tekinthető. Vannak és lesznek kik a paletót mindig kedvelni fogják s azzal bíztathatjuk, hogy előszeretetük nem éppen a legdivatlanabbhoz hajlik, és bármennyire iparkodjanak is divatárusaink a fichu, mantille vagy más formaváltozatok által, melyek a paletótól eltérő izlés irányban vannak, a paletóval komolyan versenyezni azt a színtérről egészen leszorítani még sem fogják.

A nyárra megjelent divatcikkek között első helyen állnak a ruhákba osztott* perkál, jaconat és mousseline ruhák, melyek gyönyörű összhangzatos összeállításuk által bizonyítják, mennyiben tökéletesedett az izlés ezen irányban. Ezen ruhák általában úgy vannak összeállítva, hogy külön mustrázatú a szoknya és külön mustrázatú a blúz vagy tunika, mely fölébe jön. Hasonló összeállításban foulard ruhákat is láttunk kétféle színben összeállítva. Ezen foulard egészen könnyű és nyári ruhának fölötte alkalmatos már azon okból is, mert tisztítható.

A többi kelmék között barége, mozambique, balzarien és grénadine leginkább ajánlhatók nyári ruhákra. Lenge és mégis tartós minőségük, élénk friss színezetük és a selyemfény, mellyel bírnak, minden más szövet fölé helyezi őket.

*Kész ruhának való darabokat is lehetett venni, a szegélyek nem voltak összevarrva, csupán kivágva a minta a szövetből és így mindenki otthon a méretére tudta könnyen igazítani és divatos díszítéssel ellátni. Más néven skatulyákba osztott ruha volt.

11th issue, June 1.:

The settings of the summer ensembles seems to prove we can count for a hot summer, because dresses are made without wraps, this doesn't give much prefer to the paletots. We don't dare to say that the paletots are over, but the former gilded age of this neat off the shelf confection's time's up. There are and always will be some prefering paletots and we can encourage if their favour lean to the unfashionable, and however our millinary storers try with other shapes as fichus, mantles, very different forms than the paletots, but compete with the paletot or keep it down from the market never shall happen.

Among the summer toilettes the seperated dress* from percail, jaconat or mousseline stand in the first place, proving by the beautiful harmony of their settings how much the style improved in this direction. These dresses usually patterned that the skirt is different mustered and different mustered the blouse or the tunique covering it. In the same pattern we saw foulard dresses too in two colours. This foulard dress is soft and very practical as summer dress, because the cleaning is easy.

Other fabrics as barége, mozambique, balzarien and grénadine adviced for summer toilettes. Soft but durable quality, the vivid and fresh colour, the silky glittering raise these above every other fabric.

*Patterns cut from fabric were sold, only at home the lady had to fit it on her body and sew together the pieces and trim it after fashion or favour. This was also known as box stalled dress.

Nyári öltözetek (Reggeli, otthoni, séta, látogatási, estélyi, báli és egy menyasszonyi)/Summer gowns (Morning, house, walking, visiting, evening, ball and one bridal)

 

13. szám, Július 1.:

Az idény már annyira előrehaladt, hogy új készítményekről nem igen szólhatunk, csak arra fogunk szorítkozni mi a mostani idényben a legcélirányosabb.

A könnyű átlátszó szövetek most jönnek előtérbe s közöttük a mousselinet, gazet és grenadinet ajánlhatjuk leginkább.

Ruhák mellett még a nyári fölvetőket is meg kell említenünk. Legdivatosabb az "Écharpe Mignonne" fehér chaly szövetből körös körül fekete vagy színes nyomtatott bordűrrel.

Még említésre méltó, hogy a fehér, színesen bélelt ruhák most igen elegánsak. Selyembélés persze igen drágába jön, de gyakran azon eset adja elő magát, hogy hölgyeink valamelyik régebbi selyemruhájukat e célra használhatják.

Ellenkező esetben színes linon vagy tarlatán elegendő, sőt lengébb a selyemnél. A fehér mollruhák végtelenül gazdagon díszíttetnek, csipkével, hímzéssel  s különösen a fényezett cérnával behúzott tüll csíkokkal. Moll fodrok csipke helyett keskeny, sima tüllcsíkokkal is szegélyeztetnek.

A magas blúz a ruhával összhangban gazdagon díszíttetik. Megfelelő fichu viseltetik díszítetlen magas blúz vagy kivágott fölé, melynek rövid ujjai Watteau vagy hosszú ujjakká egészítettnek ki a fichu elrendezésében. Mint nouveauté ily kosztümökhöz, melyek röviden vagy uszályosan készíthetők, szerepel a széles behúzott écharpe tüllből. Épp úgy mint a díszítő csíkok színes bélést nyer, s sokkal lengébb s gracieusebb hatású a nehéz selyem szalagoknál.

13rd issue, July 1.:

The season is gone so we can hardly say anything about new products, we shall confine ourself to the most subservient in this season.

The light sheer fabrics priored now and we can advice most from these mousseline, gauze and grenadine.

Beside the dresses we must have a word about the summer wraps too. The most fashionable is the "Écharpe Mingonne" from white chaly fabric with black or colorful printed bordure.

We have to mention that too, that white toilettes with colourful lining are very elegant now. Naturally the silk lining is very expensive but often that situation happens our ladies use an old silk toilette for this purpose.

Otherwise colourful linen or tarlatan is enough, even easier than silk. The white mull dresses ornated in endless opulency with lace, embroidery and especially with tulle stripes needle-worked with polished threads. Mull flounces instead of lace trimmed with narrow, simple tulle stripes.

The high blouse decorated richly in harmony with the skirt. An proper fichu is worn over the simple high blouse or low cut, this' short sleeves supplemented by Watteau or long sleeves with the fichu's arrangement. As a nouveauté for these costumes, made short or with train, the wide, gathered tulle écharpe appears. After the decoration stripes gains colourful lining, and has a much lighter and more gracious effect, than the heavy silk ribbons.

Megkötött fichu (fichu Corday)           Felhúzott fichu (fichu paysanne)            Övfichu ujjakkal

Tied fichu (fichu Corday)                   Fichu gathered up (fichu paysanne)       Belt-fichu with sleeves

 

14. szám, Július 16.:

Az átlátszó mollruhák s praktikus percail kosztümök ideje ugyan régen bekövetkezett már, de ha olvasóink akármelyikét szavára megkérdeznék hányszor volt azon esetben a nyár e bájos divat szülöttjeit felvehetni, aligha nem be fogják vallani, hogy mindeddig téli ruhákban vagy esőköpenyben jártak s még akkor is fáztak. Fájdalom úgy van az most mindenütt, Ishlben havazott, Ostendében befagytak a kutak s a karlsbadi fürdővendégek akár egy eszkimó telepet személyesíthetnének, annyira el vannak burkolózva.

Ez az esőköpeny, a waterproof fénykora. Még olyanok is, kik eddig elkeseredett ellenségei voltak, meghajolnak elvitathatatlan célszerűsége előtt s annak segedelmével képesek az idő minden viszontagságaival szembe szállni.

Különben az esőköpeny még nem minden. Habár eddig még kevés alkalom volt a könnyű mosókelmék produkálására - hölgyeink mégis toilettet csináltak, mégpedig ez öltözetek főszíne a fekete volt. Fekete ruhák és kosztümök kedveltebbek, mint valaha, kasmírból, tafotából, sürű barége, argentine sőt crépe de chineből viselik, egészen simán vagy széles passepoillal és csokrokkal. Igen elegánsak a fekete gaze, grenadine ruhák színes selyemöltözetek fölé, melyek még hosszasabb fénykor után is, akármily hanyatlásnak indultak volna már, ily ruha alatt még kitünő szép hatásúak. A grenadine kelméből vagy egész ruhát készítünk, vagy pedig a selyemruhát fodrokkal, rüsökkel stb. díszítjük s a szoknyát tunika által kiegészítjük - a derék blúz vagy fichuvel fedetik be.

Mindennemű fichuk egyáltalán nagy előszeretetnek örvendenek, úgy hosszú háziruhák, mint rövid kosztümök sétaszerű kiegészítésére. A Marie-Antoinette forma a széles, hátul megkötött végekkel, kicsit háttérbe szorul a Lamballe fichu előtt az elől keresztbemenő hajtóka végekkel.

A még mindig kedvelt övderék fölé, sétaöltözethez rövid gömbölyű pelerine ajánlatos, mely hátul sima vagy csokor rosettel fel van húzva; e pelerine különösen kislányok kivágott ruháinak kiegészítésére alkalmas. A paletó e formák által nagyon háttérbe van szorítva s egyáltalán testhez állóan már alig jön elő, mivel minden magas derék az övvel alácsatolt tunika vagy lebbentyű által azzá varázsolható át. De még a tunika is fölösleges, divatos écharpe lebbentyűszerű elrendezéssel az utcai toilettre is elegendő s éppen csak a kalap jellemzi mi az.

Mielőtt tovább szólnánk kalapok fölött meg kell említenünk, hogy a lapunkban adott félbő szoknyaforma még mindig uralkodó. A díszítés rüssök, fodrok, plissék, hengerek és rézsutakból áll. Moll és különösen ecru kelmékre, legyenek selyemből vagy vászonból, zsinór s láncöltés hímzések igen divatosak.

A derékforma nyári ruhákra még mindig a sima, magas blúz vagy derék. A díszítés övderék, Watteau s szívformájú kivágással bír s a legkülönfélébb chemisette elrendezésekkel kiegészíttetik. Az ujjak a derekak példáját követik s vagy Watteau formában végződnek vagy így díszíttetnek.

A csokrok ismét főhelyet foglalnak el egy elegáns öltözetben. Az öv gazdag rövid végű csokorban végződik, a blúz collierszerű csokordísszel bír, s a haj is. Chemisettekre, fichukre egyszóval az öltözetek minden részére alkalmazhatóak e bájos s elegáns díszek.

A kalapokról biztonsággal szólni lehetetlen. A szó legteljesebb értelmében minden csak képzelhető formában, minden képzelhető dísszel viseltetnek. A lekötő kalap még mindig oly kicsiny s barbe-okkal köttetik meg. A gömbölyű kalapok között legviseltebb a kínai forma, a bergére, s hajtókás forma, de ezt sem lehet állítani, mindenki azt viseli mi neki jól áll.

A fehér moll öltözetek egy bájos kiegészítését színes tafota ernyők, gazdag csipke s hímzésdísszel ellátott moll befedéssel képezik, ily napernyők elefántcsont fogóval bírnak.

14th issue, July 16.:

Though the season for the transparent mull dresses and practical percail costumes arrived earlier, but if we would ask our readers how many occasions they  had to wear these charming newborns of the summer, as likely as not confessing that they wore the winter toilettes and coats and still felt cold. Alas, but this is as everywhere, in Ischl snowed, in Ostende the wells froze and the bathing visitors in Karlsbad could impersonate an escimo camp, they're much covered in wraps.

This is the time for rain coats and the waterproof. Even those who once were enemies of it, now bow infront of it's unchallenged subserviency, and they can fight successfully with every storm wiht the help of this.

Otherwise raincoat is not everything. Though there were not many chances to produce washable fabrics - our ladies still made toilettes from these, and the main colour of these ensembles was black. Black dresses and costumes prefered better than ever from cashmere, taffeta, thick barége, argentine even from crépe de chine, in simple shape or with colourful pipping and bows. Toilettes from black gauze, grenadine over colourful silk gowns are very elegant, this gowns after their gilded age, going through whatever decline, under such an outer garment have an excellent effect. From grenadine fabric we can make a whole dress or the silk gown ornated with flounces, rouches, etc. and supplemented with a tunique - the bodice covered with blouse or fichu.

Every type of fichus favoured anyways, as for the long house dresses and as for the short walking costumes. Marie-Antoinette shape with the wide endings tied at the back is a little bit overshadowed by Lamballe fichu, with the lapped endings in the front with turn-ups.

Above the still prefered belt bodice (wide swiss belt) we advice short, roundy pelerine for the walking dresses, gathered up at the back with bows or rosettes; this pelerine is very suitable for the little girls' dresses too, to cover the low bodice. The paletot is very oveshadowed by these shapes and hardly appeares as tight fitting due to that every high bodice can be rearranged easily by a belt with tunique or peplum. But the tunique is unnecessary, a fashionable écharpe with peplum-setting enough on the street toilettes, and only the hat typify it.

Before saying more about the hats, we have to mention that the described half-loose skirt shape is still regnal. The decorations are flounces, rouches, pleats, bands and bias. On mull and especially on ecru coloured fabrics from silk or linen, soutache and chain-stitch embroidery are very fashionable.

Bodice shapes for summer toilettes are still the high blouse or bodice. Decorated with belt bodice with Watteau or heart-shape cut and accessoried with various chemisette settings. The sleeves after the bodice ending in Watteau style or trimmed this way.

The bows take the first place now on an elegant ensemble. The belt ends short, with rich bow decoration, the blouse trimmed in collier style with bows, and the hair too. On chemisettes, fichus in one word on every part of the toilette these charming and elegant decorations setted.

We can't say surely about the hats. These worn in every possible shape and with every possible trimmings, technically speaking. The bonnet is still very small and tied with barbes. Among the roundy hats the prefered shape is the chinese, the bergére and the turned up, but this is unsure too, everyone can wear what fits the best.

The charming accessory for white mull dress is the colourful taffeta parasol with rich lace and embroidered mull lining, these parasols have ivory handle.

Elegáns sétaöltözet tunikával és lebbentyűvel                        Sétaruha lebbentyűvel

Elegant walking toilette with tunique and peplum                   Walking gown with peplum

Nyári szalmakalapok/Summer straw hats

 

15. szám, Augusztus 1.:

Divat tudósítás: E cím alatt ez egyszer nem írunk semmit, mint egy bővebb ismertetést az esőköpenyek, az ún. "waterproof"-okról, melyek ugyan már eléggé terjeszkedni kezdenek hazánkban, de még nem oly általánosak, mint ahogy az elvitázhatatlan célszerűségük mellett kívánatos volna. Külföldön, fürdőhelyeken, sőt sétányokon hűvösebb napokon nem látni egyebet a ruhát teljesen befedő felöltőnél, mivel háromszoros előnye a külföldi nő előtt máris nélkülözhetelenné teszi. A waterproof por, eső és hideg ellen egyaránt megvéd s amellett habár nem is feltűnő, de igen elegáns viselet. Főértéke különben sem a formában sem a kelme szépségében, de a minőségében rejlik. Kelméjének puhának s mégis melegnek, könnyűnek s mégis áthatlannak kell lennie s ezért választásával ugyancsak elővigyázónak kell magát mutatni, mivel a rossz waterproof minden esőcsepp után összezsugorodik.

Formája a közönséges bő köpenyforma, elöl egészen összegombolva. Bír egy a fej fölé húzható, gömbölyű capote-al s egy levehető pelerinnel, mely ha hűvösebb az idő, igen jó szolgálatot tesz. Közönségesen a kosztüm hosszával bír, s csupán ködös időben oldalt gombok és kacsok által felhúzható. Díszítése feltűzdelt rézsutak vagy pedig rüssökből áll hasonló kelméből. Ujjai a közönséges formával bírnak, de előli széle gumiszalaggal van ellátva s így a ruha ujjait egészen elrejtve, az idő minden viszontagságai ellen megvédi. Színe barna és sárga, barna és burgundszín, barna és kék melírt, de legjobbak a szürkék melyek azon előnnyel bírnak, hogy minden toiletthez illenek. Tetszés szerint testhez állón vagy bőven viselhető, de mindegyik övvel bír, mely fel- s leoldható.

Mindenesetre komolyan ajánljuk e viseletet olvasónőinknek, mivel ez nem fényűzés, hanem valóban praktikus szellemnek szüleménye.

Gyermekek számára ily köpenyek talán még célszerűbbek, mivel ezekre nagyobb hatással szokott lenni az időváltozás s így minden sétára csinos plédszíjban magukkal vihetik esőköpenyüket, mely még nagyobb kirándulások alkalmával minden egyéb felöltőt, sőt plédet is fölöslegessé tesz.

Nem fejezhetjük be cikkünket anélkül, hogy olvasónőinket ne figyelmeztetnénk az oly célszerű s amellett igen csinos vászon napernyőkre erős vas fogóval, alul botszerűen elrendezve, melyek különösen nagyobb kirándulásokra páratlanok. Könnyű moshatóságuk rendkívüli olcsóságuk mellett természetes, hogy már annyira elterjedtek, hogy majdnem végkép megsemmisítették az alpacca ernyők uralmát, melyek városban még ugyan nagyon viseltek, de falura s kirándulásokra kénytelenek helyet engedni a vászonernyőknek. Legszebbek az ernyők fehérben, de szépek sárga s szürkében is. Elegánsabb sétai viseletre most legdivatosabbak a fehér selyem ernyők a ruha színével való béléssel s elegáns elefántcsont vagy pedig másféle faragott fogóval. Láttunk napernyőket fehér mollból is, fehér könnyű toilettekhez. Ez ernyők fodrokkal, aplikációval, csipkével gazdagon voltak díszítve s szintén színes tafotával vagy linonnal bélelve, csokrok egészítették ki az egész igen gracieuse és finom elrendezést.

15th issue, August 1.:

Fashion article: Now we can't write under this title nothing else, but a wider review about the rain coats, the so called "waterproof"-s, tho' these seem to expand in our country but yet not so general as it would be accepted beside their unchallenged subserviency. Abroad, in bathing places even at promenades on chilly days we can't see anything else but this wrap covering the dress, because three virtues makes it essential for the women of abroad. The waterproof protects from dust, rain and cold equally, and beside these tho' not leery but a very elegant wear. The main value is not in the shape or in the beauty of the fabric but in the quality. The fabric must be soft and still warm, light and still dense, so we must be very careful when buying, because bad waterproof shrinks after every raindrop.

The shape is the common loose coat shape, buttoned all the way at the front. It has a roundy capote pulled over the head, and a separable pelerine, this serves well in cold weather. The lenght is the same as the common costume, and only in foggy weather with buttons or loops on the sides can be gathered up. The decoration is inserted bias or rouches from the same fabric. The sleeves also the common shape but the cuff cased with an elastic band and hides the cuff of the toilette, protecting it from every storm of the weather. The colour brown with yellow, brown with burgundy, brown with blue highlighted fabric, but the best are the greys, these have the virtue to be suitable with every toilette. As favoured can be worn loose or tight fitting, but both cases with a belt, this can be seperated or fastened.

For all occassions we advice earnestly this dress for our readers, because this is not sumptuousness but truly the newborn of a practical mind.

For the children these coats are even more practical, because for them a change in the weather has a bigger effect, and they can take along with them for every walk in a pretty plaid string their rain coat, even making the plaid useless.

We can't end our article without warning our readers for the practical and very pretty linen parasols with strong iron handle, made stick-like, impair especially during long trips. It's only natural beside their good washabelity and special cheapness, that they're so expanded that almost wrecking the reign of the alpacca parasols, tho' some still wear it in the city, but in the village and during trips they have to give place to the linen parasols. These parasols are the most beautiful in white, but also pretty in yellow and grey. For an elegant walking toilette now the white silk parasols are fashionable with lining matching the colour of the dress and with elegant ivory or other graven handle. We saw parasols from white mull too for light white toilettes. These parasols trimmed richly with flounces, applications, lace and also lined with colourful taffeta or linen, bows finish the very gracieuse and very fine arrangement.

Esőköpenyek/Rain coats

 

16. szám, Augusztus 16.:

Az ún. "saison morte" most már teljes ünnepélyességével beállt és a mostani divat csak azzal tengődik, mit a tavasz magával hozott. Mindeddig még egy eszme sem keletkezett, mely az eddig viselt módba újabb változást, vagy lendületet hozott volna. A ruhák díszítése csak az maradt, ami eddig volt és legfeljebb egy pár hét mulva lehet következtetéseket levonni, vajon megmarad-e a jövő idényre is vagy pedig más által lesz pótolva?

Ami most legkelendőbb az az őszi pléd vagy őszi paletó, mit fürdőben vagy nyaralón hűvösebb őszi napokon oly jól lehet használni.

A plédek és platók mellett legújabban egy új neme merült fel a felöltőknek, és ez a félnehéz, nagyobbrészt Scottish-féle szőrkelméből készült Beduin-écharpe, s rövid fennállásának dacára máris nagy keletnek örvend és valódi tetszésben és célszerűsége iránti elismerésben részesül.

A "waterproof"-ot vagy esőköpönyeget nem szabad e tudósításunkból kifelejtenünk, mert ezen öltöny már most is nagy szerepet játszik, arra látszik hivatva ősszel általános viseletté válni.

A waterproof formája egy hosszú paletó ujjakkal és csuklyával vagy gallérral ellátva. Színre nézve leginkább a sötét szürke vagy sötét barna kedveltetik.

16th issue, August 16.:

The so called "saison morte" now with all it's glory fully supervened and the day's fashion keeps together what the spring brought. Untill now not one new spirit was born to bring a change or flourish into the worn shapes. The decorations of the toilettes are the same what were, and mainly we can only have conclusions within a few weeks from now, shall this remain or the next season supply it with something different?

The best seller now is the autumn plaid or the autumn paletot, this is usefull in bathing places or at summer resort during cool autumn days.

Beside the plaids and paletots recently a new shape appeared of the wraps, and this is the half-heavy, mostly from Scottish-like woollen fabric Beduin-écharpe, and despite it's short existance right off favoured, and really prefered and rewarded for it's subserviency.

We mustn't forget out from this article the "waterproof" or rain coats either, because this wrap has a big role allready, and really looks like shall be the general wear during the autumn.

The shape of the waterproof is a paletot with long sleeves, supplied with hood or collar. As for the colour dark grey and dark blue are prefered.

Tengerparti öltözetek                                                        Kosztümök utazásra és fürdőbe

Sea-side gowns                                                               Costumes for travelling and for bathing place

 

Tengerparti öltözetek

Sea-side toilettes

comments powered by Disqus