A Divat 1868 (III)

2014.06.17 16:12

27. szám, November 1.:

Új évfolyam egyszersmind új idény kezdetével semmi sem temészetesebb s kívánatosabb, mintha lehető rövidséggel szemlét tartunk az egész uralkodó, s uralkodást ígérő divat fölött; ilyenkor a divattudósítás valóban szükséges dolog, mert szerinte rendezzük el új öltözeteinket s lehetőleg felhasználjuk a régebbieket. Mert soha nem ítéli el az új divat egészen a régit, soha nem épül fel annak romjain, hanem inkább belőle képződik s vele összeolvad úgy, hogy csak ügyes kezet igényel, mely kevés változással a régit egészen újnak tüntetheti fel.

Ha felületesen tekintjük úgy látszik, hogy a szűk asalyruha merő ellentétet képez a mai panierhez. Az asalyruha úgy véljük, mintegy lehetetlenné vált már. S mégis, a figyelmes szemnek nem fog elrejtve maradni, hogy a panier majdnem általánosan mint második szoknya lép fel. Itt rejlik a majdnem láthatatlan láncolat a régi s az új divat között. A panier elrendezés épen legszebben áll a simán testhez álló alsóruhán, s így mily könnyen divatosítható az asalyruha.

Gyakran nehézséggel jár a ruhát á panier felsőruha által felfrissíteni, mivel néha nem kaphatunk hozzá kelmét, vagy annak színe kissé elüt a régitől. Itt is előzékenyen segít a divat. Két elütő színből álló öltözetet teremt. Semmi nem könnyebb ily módon két már viselt ruhát egy divatossá átvarázsolni. Természetesen akármily két ruhát össze nem lehet illeszteni, zöldet lilával, vagy színes mintájú foulard ruhát csíkos panierrel. Mintázott kelme mindig egyszínű kísérőt igényel, akár felső akár alsó ruhának vesszük. Ha egyes ruha divatossá tétele forog kérdésben, a csíkos mintájú kelmék nagyon alkalmassak reá. Szürkéhez, valamint néhány árnyalat barnához minden élénk szín illik, kevésbbé közönyös alapon, a csíkoknak annak árnyalatával összhangozniuk kell. Újabban a skót kockás kelmék is igen elegánsak. Mindkét kelme egész öltözetekhez valamint díszhez szolgál. A csíkos patent-bársony alsószoknyákhoz, különösen finom izlésű csíkos hengerekkel, mint szoknyadísz, hozzá csíkos bertellek a derékon s csíkos öv écharpe-al szép ruhadíszt eredményeznek; fekete tafota valamint a divatos changeant ruhákat hasonló elrendezéssel díszítjük, sima tafotával mely feketén szép ragyogó színű s changeant kelmén a benne uralkodó árnyalatot mutatja.

Nem kevésbbé előzékeny, mint házi- és séta- és látogatási öltözeteket illetőleg a divat, a nagyobb toilette nehéz és könnyű selyemruhái iránt, mivel igen protezsálja a moll gaze és tüll felsőruhákat. Ily ruhák könyörületesen befedik az ily viselt ruhák hibáit és foltjait - alul azután selyem rüssökkel vagy fodrokkal vagy a felsőruha kelméjéből készült dudorokkal díszíttetnek.

A társasági öltözetet illetőleg megjegyzendő, hogy a kesztyűk igen hosszúan három-négy gombbal viseltetnek, egészen világos árnyalatokban. Az egészen fehér kesztyű még egészen fehér ruhákhoz is rossz izlésről tanúskodik.

A hölgyek fejékét illetőleg még mindig a chignon uralkodik a legkülönfélébb elrendezésekben, dudorokkal, tekercsekkel, kis és nagy fürtökkel. Az elöli haj egészen felfelé fésültetik s csatokkal vagy bandeletekkel tarttatik. Jellemző szabály szerint a szőke haj göndöríttetik, míg a fekete haj egészen sima marad, hogy szép fénye el ne mosódjék.

Hajdíszül általánosan egyes virágok és csokrok szolgálnak, csak színházban vagy koncerten fiatal asszonyok apró csipke fejkötőkben jelennek meg, melyeknek hosszú barbejai elöl megtűzetnek. Az idősebb hölgyek főkötői hálóformát mutatnak.

Kislánykák s oly hölgyecskék, kik még túl nem haladtak a költői tizennyolc évet, színes szalaggal megkötött szabadon szállongó hajat viselnek, erősebb haj tekercsbe fonatik s alul csokorral bír.

27th issue, November 1.:

At the beginning of a new year and a new season nothing is more natural and required, to take a short look over the regnal fashion and the fashion that promises to reign; in this case a fashion article is really essential, because we can arrange our new gowns according to this and if possible to reuse the older ones. Due to that fashion doesn't always deny the former, never bilds up the new on it's ruins but rather evolves from it and melts with it, so only a good hand is needed to remake the old with little changes into brand new.

If we sight smatterly we might think that the gored-skirt is quite the oposite of the latest panier. We think the gored-skirt is impossible by now. And tho' it can't be hidden from the thoughtful eye, that the panier almost generally comes as an outer garment. The almost unvisible link between the old and the new is hidden in this. The panier arrangement is the most beautiful on the simple tight fitting under garment, and with this the gored-skirt can be made fashionable again simply.

But sometimes it's hard to refresh the gown with á panier, because sometimes we can't get the fitting fabric, or the colour vary from the old. The fashion here too helps gently. Creating a gown from two different colours. Nothing's easier to make two different ensembles into one fashionable again like this. Naturally two very different ensembles can't be matched, green with violet or colourful designed foulard with stripy panier. A designed fabric always needs plain company, make it outer- or undergarment. If one toilette's refreshing is questioned than the stripy fabrics are suitable. For grey and for some shades of the brown every bright colour fits, on a less more bright basic the stripes must be in harmony with the shade. Newly the Scottish tartan fabrics are very fancy too. Both fabrics can be used for whole ensembles also as trimming too. The stripy patent-velvet for underskirts especially from fine stripy bands as the skirt's trimming with stripy berthe on the bodice, and stripy belt with echarpe, this creates a nice ornament on the dress; black taffeta also the fashionable changeant toilettes can be trimmed with the same settings, with simple black taffeta on black, nice bright on the changeant fabric as showing the main shade.

The fashion is also very polite with the house, walking and visiting toilettes too, also with the big ceremonial toilettes from heavy and light silk, because it preferes the mull gauze and tulle outer garments. So worn toilette's faults and blurs are covered with this gently - on the hem trimmed with silk rouches, flounces, or bulges from the fabric of the outer garment.

As touching the social toilettes, the gloves are very long with three-four buttons in very light colours. White gloves for white attire tell about ill-taste.

As about the ladies' hair-dresses still the chignon reigns with different settings, with bulges, reels, small and big curls. The front hair is combed up and held down with snaps or bandelet. The typical rule is that the blond hair is curled while the black is very straight, so the bright shinning doesn't wear off.

For hair ornaments generaly flowers or bows are sorted, only in the theatre or at the concert hall young wives appear in tiny lace-caps, the long barbes stitched in the front. The elderly women's caps display sleeping-shape.

Little girls and misses who are not over the ideal age of eightteen, they wear their hair tied with colourful ribbon flying free, stronger hair is tressed in plaited in reels with a bow at the ends.

Divatos frizura előről és hátulról                                                       Robe ronde báliruha

Fashionable hair-dress front and back                                               Robe ronde ball toilette

Robe ras-terre és robe ronde őszi öltözetek/Robe ras-terre and robe ronde autumn toilettes

 

Őszi és téli köpenyek

A téli köpenyek igen kevéssé elütnek a tavaly viseltektől.

A bő paletók a felnőttek számára hátranyúló előrészeket mutanak fel, gyermekek számára a közönséges bő paletó forma marad meg; a paletók egy vagy két oldalrésszel a derékhoz simulnak anélkül, hogy egészen testhez állók volnának. A hosszúság a személyes izléstől függ: szabályul szolgálhat különben, hogy a gazdagabb elrendezések rövidebb formát igényelnek. Igen szép egyszínű Double, Velours s Frivét kelmék a divatos fénylő aranybarna, sötétvörös, kék és lila árnyalatokban, s a puha prémszerű, göndör fantázia kelmék, gazdag henger és gomb díszek elevenítik meg a formák egyhangúságát. Ha még azt is megemlítjük, hogy az egyszínű köpenykelmék többnyire ugyanazon színű ripsz vagy atlasz, a fantázia szövetek ellenben valami a mintának megfelelő színnel díszítendők - nem lesz nehéz adataink szerint valami szép köpenyt előállítani, vagy pedig a tavalyit minél elegánsabban divatosítani.

Az alsó szél többnyire beszegetik, a két elöli szél alá valami kelmét varrunk a gombok és a gomblyukak számára.

Egészen a prémből, vagy prémcsíkokkal díszített köpenyekhez a hasonló prémből kalapot és muffot viselnek.

28.szám, November 15.

Fall and winter coats

The winter coats vary less from last year's.

The loose paletots for the adults show endings towards the back from the front, for the children the common loose paletot shape remained: the paletots with one or two side panels sleek to the waist, without being very tight fitting. The lenght depends on the personal taste: otherwise as for a rule the richly trimmed settings need shorter forms. The uni-coloured Double, Velours and Fricét fabrics are very beautiful the soft fur-like frieze fabrics in fashionable shinning goldenbrown, dark red, blue and violet, rich bands and button decorations vivify these solid forms. If we even mention that the uni-coloured coat fabrics mostly trimmed with the same coloured rep or atlas, and the fantasy fabrics on the other hand trimmed with the colour of the design - it won't be hard to make a pretty coat according to these instructions or to refashion the last year's more elegantly.

The hem is faced mostly, underlining the two hems at the front for the buttons and button holes with some sort of cloth.

For full fur coats or coats trimmed with fur stripes, hat and muff worn of the same fur.

28th issue, November15.

Platók, köpenyek és az ülő nőalaké az alsó sorban egy talma/Paletots, coats and the sitting woman's in the lower row a talma

 

Kelmék

A legdivatosabb nyári kelmék lesznek ez idén bizonyára a következők:

Robe rondes-okhoz, azok melyek erősek s nem bírnak feltűnő mintával, mint: cretonne, velours d'été, serge, elegánsabb ruhákhoz: popeline d'été, tafota, foulard (a két utóbbit bélelni kell).

Reggeli s utazási öltözethez: irlandi vászon, piqué s percail. Az új percailok többnyire finom fekete, kék, barna vagy vörös, néha mintázott csíkokkal bírnak fehér alapon. A percail kisebb plein mintával kevésbbé elegáns.

Leginkább ajánlhatjuk a foulardot, az épp oly elegáns s amellett olcsóbb, mint a tafota, minden lehető színben (uni) még a divatos szultánvörösben is kapható.

A nyári estékre, látogatási öltözetekre: organdy, moll és mousseline. Ezek mind hosszan csináltatnak, rövid uszállyal. E ruhákat ugyan felszedhetjük az utcán de semmi esetre sem troussirozhatjuk. Az ez idei organdyk többnyire egyszínűek vagy tarka plein virágokkal vannak mintázva fehér alapon.

A tafota, alpacca és lüstre minden lehető színben s mintával reggeli, látogatási s társasági öltözethez egyaránt alkalmasak, aszerint hogy miként vannak csinálva.

Még azonkívül nagyon szép faille egyszínűen a legszebb kék, lila, vörös, zöld és szürke árnyalatokban s kétszínűen fekete arannyal, zölddel, vörössel, stb. vagy szürke eleven színekkel. Különösen a csíkos kelmék is érvényre jutnak ismét, látni széles csíkokat fehér vagy gyöngéd árnyalatú alapon nagy csokrokkal á la Pompadour, melyek a legragyogóbb színvegyülettel bírva igen szépen és frissen állnak.

Paletókra selyem, kasmír, posztó, flanell s számtalan élénk s sötét színű fantázia kelme divatos, a fichu Marie-Antoinettre, melyek fiatal hölgyeknél a paletó helyét elfoglalják gros grain vagy tafota vétetik, vagy pedig tüll feketében vagy moll fehérben.

A mozambique, mohair, lenos, stb. habár már nem egészen újak is, mégis annyiban megérdemlik figyelmünket, hogy különösen egyszerűbb ruhákhoz kiválóan alkalmasak.

15. szám, Május 1.

Fabrics

Surely these fabrics shall be the most fashionable for this summer:

For robe rondes, for those are strong and don't have a leery design: cretonne, velours d'été, serge, for fancy toilettes: popeline d'été, taffeta, foulard (the two last require lining).

For morning and travelling gowns: irish linen, piqué and percail. The new percails are mostly fine black, blue, brown or red sometimes with designed stripes on white basic. The percail with smaller plein design is lesser elegant.

We truly recommend foulard, this is just as elegant and beside cheaper than taffeta, and is available in every possible colour (uni) even in the fashionable sultan red.

For summer evenings, visiting ensembles: organdy, mull and mousseline. These all made long with short train. Tho' we can pick up these skirts on the street but we can't troussire it. This season's organdies mostly uni-coloured or designed with motley plein flowers on white basic.

Taffeta, alpaca and lustre are suitable for morning, visiting, and social toilettes in every colour and design according to the tailoring.

Beside these the faille is the most beautiful in one colour as blue, violet, red, green and grey and shot shades as black with gold, with green, with red, etc. or grey with vivid colours. Especially the stripy fabrics rise again, we can see wide stripes with white or with pale shades with big bows á la Pompadour, these with the brightest colour compounds, effecting pretty and fresh.

For the paletots silk, cashmere, baize, flannel and countless vivid and dark coloured fantasy fabrics are fashionable, the fichu Marie-Antoinettes priored than the paletots among young ladies, gros grain or taffeta sorted, or black tulle, or white mull.

The mozambique, mohair, lenos etc. tho' not very new but these deserve attention too, these are useful for simple gowns perfectly.

15th issue, May 1.

Nyári öltözetek: mintázott foulard ruha hátulja, egyszínű mozambiqueból az előrésze és világos alpacca ruha

Summer gowns: designed foulard toilette back and uni-coloured mozambique front, and light alpaca gown

 

Néhány szó a reggeli öltözetről

Soha nem lőnek hölgyeink annyi - pardon - bakot, mint nyáron a reggeli öltözetet illetőleg. Télen hölgyeink reggel keveset járnak ki, míg nyáron vidékre, fürdőbe, sétányokra mennek ilyenkor s beszívják a friss reggeli levegőt. Ah de hány izléstelen toilettet látni a császárfürdőben, s piacon, a városligetben! Hány grenadine, mousseline vagy hosszú selyemruhát, hány fehér moll zuavinget*! Ezért némi utasítással szolgálunk azoknak, kik azt kívánják mindig minél elegánsabban és finomabban megjelenni. Legjobb ha percail, vászon, barége, cretonne, piqué vagy jaconnet kosztümöt öltünk fel. Nem szabad hosszúnak lennie, de lehet egészen földig érő, ha szolidabbnak tartjuk. Ezen kosztüm lehet egy vagy két aljjal, paletóval vagy zuavinggel, soha szoros derékkal; hímzett vászon vagy batiszt gallérkával s kézelővel, de csipke nélkül. A csipke egyáltalán el van űzve a reggeli divat lajstromából. Csinosak a nyomtatott percail chemisettek is, de inkább utazásra valók. Ezen öltözet díszítése rézsutak, rüssökből vagy fodrokból áll, de túlterhelve nem szabad lennie, sőt minél egyszerűbb, annál célszerűbb és szebb. A kiegészítést képezi egy esőköpeny, pléd vagy bedouine, melyet szíjon hordunk, valamint nagy sárga en tout cas színes vagy fehér selyemmel bélelve, az utóbbi tanácsosabb, mivel minden öltözethez illik. A kalap lehet gömbölyű, bergére, kalpag vagy más formájú, ha lehet nem virágdísszel hanem tollal, fátyollal vagy écharpe-al. A francia kalap épen nem illik a reggeli viselethez.

*Blúzderék

20. szám, Július 15.

A few words about the morning gowns

Our ladies never  - pardon me - blunder so much, as in the summer with the morning gowns. During winter ladies don't go out that much in the morning, but during summer they go to the resorts, bathing places, promenades to inhale fresh morning air. Oh but how many tawdry toilettes appear at Császárfürdő, the market and the Városliget! How many grenadine, mousseline or long silk gowns, how many white mull zuavings*! So we give some advice to those, who wish to always appear tastefully and fancy. The best is to wear percail, linen, barége, cretonne, piqué or jaconnet costume. This mustn't be to long, but might reach the ground if we want to keep it modest. We can make it with one or double skirt, with paletot or zuaving, but never with tight fitting bodice; embroidered linen or batiste collar and cuffs without lace. The lace is totally away from the list of the morning fashion. The printed percail chemisettes are also pretty, but mostly for traveling. These toilettes' trimmings can be made of biases, rouches or flounces, but mustn't be overladen, but the simpliest is the best and the most practical. The accessories are a rain coat, plaid or bedouine, held by a thong also a big yellow en tout cas with colourful or white silk lining, the last one is adviced because it's suitable with every ensemble. The hat can be roundy, bergére, bonnet or some other shape, if possible without flowers, but with feathers and veil or écharpe. The French bonnet miss-suits morning gown.

*Blouse bodice

20th issue, July 15.

Reggeli ruha (negligé) hosszú peignoirral/Morning gown (negligé) with long peignoir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comments powered by Disqus