A Divat 1868 (II)

2014.06.08 19:48

19. szám, Július 1.:

Minél inkább halad előre az idény, annál jobban erősül a krinolin már annyiszor kétségbe vont uralma. Nagyhatalom ő még mindig, ha nem is fújja fel már magát olyan rettentően, mint azelőtt. A divatos krinolin igen szerény terjedelmű, a legújabb formák szerint az igen puha abroncsok már nem is képeznek kört, hanem elől egyes részekben mélyebben vannak alkalmazva, mint a többi részeken; ezáltal a szoknya szűken összeszorulhat, mi kocsin vagy a hangversenyek szűk helyein igen jó szolgálatot tesz. A három felül alkalmazott abroncs az elől sima ruhák hátsó gazdag ráncait támogatja, hogy azokat a paniert mint Pompadour korában feltűntesse. Így a panier-krinolin fölé, természetesen nem illenek már a sima alsóruhák, s ha van oly olvasónőnk, ki csak utolsó időben tudta magát arra határozni ruháit s alsóruháit asalyformára átalakíttatni, az most bizonyára duzzogva fordul el a hamis divattól, s alig tudná magát vígasztalni, ha nem létezne egy olyan mód, legalább az alsóruhákon ismét helyreállítani a hiányzó kelmebőséget. Ehhez hasonló elrendezés szolgál, mint az azelőtt annyira kedvelt tournurekhöz. Három különféle hosszú kelmerész, mint három egymásra eső fodor gazdag ráncokban egy övre varratnak, úgy hogy a kelme felül háromszoros. A hátsó középen a leggazdagabb e tournure a két oldal felé simán elnyúl s a csípőig érve a szoknyára gomboltatik. Még egy másik nem eléggé méltányolt előnnyel bír a divatos szűk krinolin, azaz, hogy nem kell többé különböző krinolin a különféle toilettekhez, hanem egy és ugyanazt viselhetjük a kosztümhöz, a földig érő ruhához és a büszke uszályos ruhához; az utóbbi csak egy uszállyal szabott alsószoknyát igényel melyet alul, különösen ott hol a krinolin végződik, jól meg kell keményíteni - legjobb, ha széles fodorral ellátjuk.

Itt van az utazások rég várt ideje is s néhány tanács az utazási öltözeteket illetőleg tán nem lesz fölösleges kedves olvasónőink előtt. Természetesen az öltözet nem csak a személyiségtől s a viszonyoktól, de különösen az utazás céljától is függ. Minden esetre tanácsos minél kevésbbé bajlódni a málhákkal; előre nem látott esetekben, hol néha az egész utazó öltözet elromlik - azt valami nagyobb városban könnyen megszerezhetjük ismét.

Rövidebb utazáshoz egy utazó öltözet elegendő, ez földig érő ruhából, blúz derékból és paletóból áll, jó tartós kelméből választjuk se nagyon világosan, se nagyon sötéten, hogy az idő minden viszontagságai ellen biztosítva lehessünk. Jó magas bőrtopánka, az öltözetnek megfelelő kalap, ha lehet kis utazótáska, melyben a legszükségesebb homikat magunkkal visszük s mely ha lehet külön szíjjal van ellátva, az esőköpeny vagy könnyű pléd felvételére és végre egy "en tout cas"* nem túl könnyű kelmével bevonva s erős nem rövid szárral, mely szükség szerint botnak is tekinthető - egészíti ki a kényelmes és praktikus kosztümöt, emlynek előnyei különösen gyalog kirándulásoknál igen nagyok. Az utazómálhában a legszükségesebb fehérneműn kívül csinos de nem feltétlenül elegáns hosszú ruhát viszünk magunkkal, mely minden esetre elegendő egy netalán szükséges toilette habilléjéhez ha könnyű csikpefelöltőt, stb.-t is veszünk hozzá. Azonkívül még peignoirt** s egyszerű reggeli főkötőt is ajánlunk, hogy a pihenés napjain kényelmesen reggelizhessünk szobánkban. De az esőköpenynek nem szabad hiányoznia, ha lehet bashlikkal, mely egyszersmind minden nyári capoteot helyettesít.

Ha az utazás hosszabb időzéssel jár egy helyen, ha fürdőre megyünk stb. nehéz biztos tanácsot adni. De minden esetre az öltözetek ügyes összeállítása által, aránylag csekély költséggel elegáns toilettet csinálhatunk. Részemről azt tartom, hogy a már leírt utazási öltözeteken kívül egy egész világos alpacca s azután egy piqué séta öltözetet vigyünk magunkkal. Már viseltebb fekete tafota ruha en robe ronde szabva, széles fodorral vagy rüssel díszítve s fekete grenardine casaque-al ellátva esős napokon a legjobb szolgálatot teszi. Hogy en toilette megjelenjünk, szép uszályos fekete selyemruhát vinnék magammal egy magas s egy kivágott derékkal, mely tetszés szerint elegáns chemisette által egészíttetik ki, azonkívül még egy elegáns színes selyemruhát, egy gaze de Chambery vagy más könnyű öltözetet s fehér moll ruhát.

Természetesen utazáson jobban, mint valaha szükségesek a jó alsóruhák, erős, tartós s elegáns lábbeli s a különféle öltözeteknek megfelelő kesztyűk. A sötét utazó kalapon kívül, elegánsabb színesen díszítettel s mindenesetre finom fehér kalapocskával is kell bírnunk. Az en tout cas napernyőn kívül egy csinosabb is nélkülözhetetlen. Ha több fehér blúzt, fekete tafota paletót s ha lehet fekete csipkeköpenyt is csatolunk hozzá hosszabb tartózkodáskor is minden esetre mindig elegáns s lehetőleg friss öltözetben jelenhetünk meg.

Utazáskor nagyobb célszerűség végett száműzve van a fehér chemisette, helyette nyomtatott percail állógallér és mandzsetta viseltetik. Az alap közönségesen fehér, kék, rózsaszín, zöld stb. virágokkal, mint ahogy az urak reggeli s utazási öltözethez viselik.

*Napernyő, mely átmenetet képez a napernyő és az esernyő között, kvázi mindkét célra tökéletesen használható adott esetben

**Hosszú, könnyű kelméjű köpeny, abból a célból hogyha a hölgyet korán reggel esetleg mások is láthatják a háló ruhájában (mint így utazáskor) eltakarja azt, de célszerűen lehetett használni fésülködő- és fürdés utáni köpenynek is

19th issue, July 1.:

As the season moves forward the qouestioned reign of the crinoline is stronger. It is still a great power tho' it doesn't blow itself up that horrendously as before. The fashionable crinoline is very slim stretching; according to the latest shapes the very soft hoops don't become roundy but instead on the front they are inserted lower as on the other sides; with this the skirt can tightly press, this serves well in small spaces like in the carrige or at the concert halls. The three hoops used at the top support the front straight skirt's back side's opluent gatherings, to reveal the panier as in the period of Pompadour. The simple petticoats, naturally, don't fit under these paniers anymore, and if we have a reader, who could only decide herself recently to rearrange her skirt and peticoats in gored-shape she probably turns away sulkily from the tinhorn fashion, and she could hardly console herself if there wasn't a way to set the proper clothwidt to rights, at least for the petticoats. For this a similar arrangement is needed as on the once so prefered tournures. Three different long fabric pieces are stiched on a band upon each other in rich ruffles so the fabric is tripple at the top. This tournure is the richest at the middle back  and reaching out to the sides simply and reaching the hip buttoned onto the petticoat. And the slim crinoline has another underrated favour, that is, we don't need different size of crinolines for different ensembles, but we can wear one and the same for the costume, for the floor lenght gown and for the proud train toilettes; this last one only needs a petticoat tailored with train, this, especially where the crinoline ends, requires good starching - the best to trim with wide ruffles.

The long-a-waited time for traveling is here too and some advices for the traveling dresses probably won't be unneccessary for our beloved readers. Naturally the gown doesn't only depend on the personality or the occasions, but especially on the goal of the trip too. Whatever happens it's adviced to struggle less with the packs; in unforesighted cases, when the whole traveling dress can be ruined - we can replace it in some big city easily again.

For shorter trips one traveling dress is enough, this is a floor lenght skirt, blouse bodice and a paletot, choose it from a good durable fabric neither to light nor dark, so we can be safe from every change in the weather. A high leather shoe, a hat according to the gown, if we must a small traveling bag in which we can carry the most neccessary things and this if must is catered with a thong to hold the rain coat or a light plaid, and finally an "en tout cas"* covered with a not to light cloth and with a strong not short shaft, this in case can be adapted as a stick - these are the accessories the comfortable and practical costume, and the favours show especially while walking trips. In the traveling pack beside the most neccessary lingeries we take along a pretty but unstrikingly elegante long gown too, this is enough to every occasions perchance needed toilette's habillée if we wear it with a light lace cape, etc. Beside this we advice a peignoir** and a morning cap, so during the days of resting we can eat our breakfast cozily in our room. But a rain coat is essential too, if must with a baschlic, this in one replaces every summer capotes.

If the traveling means to take longer time in one place, for example in a bathing place, it's hard to give a good advice. But leastwise with ensembles' good combination, with a smaller charge we can come up with an elegante arrangement. My opinion is, that along with the described traveling dresses take along a very light coloured alpacca and piqué dress for walking. A worn out black taffetas gown en robe ronde with wide ruffles and with a black grenardine casque makes render the best service on rainy days. To look en toilette, I would take with me a pretty silk train gown with a high and low bodice, this is accessorised by favour with an elegante chemisette, beside these another elegante coloured silk gown, a gaze de Chambery or other light dress and a white mull gown.

Naturally while traveling, better than ever the strong petticoats are essential, a strong, durable and elegante shoe and gloves matching the various toilettes. Beside the dark traveling hat, a more elegante, colourful, richly trimmed and a light, white for all occasions must be there too. Beside the en tout cas parasol a neater is needful too. If we take along more white blouses, a black taffetas paletot and if we can a black lace cape too, in longer abstentions we can show up always elegantly and in fresh toilettes.

During traveling for bigger subserviency the white chemisette is relegated, instead printed percail collar and cuffs are worn. The basic is common white, blue, pink, green etc. with flowers, just as the gentlemen wear it for morning or traveling suits.

*Parasol, hybrid between parasol and umbrella, so in need it could've been used for both

**Long, sheer cape, if others could see a lady in her sleeping dress this was taken over it (like during traveling) to cover herself, also came handy as a combing cape or bathing cape too in need

Utazó öltözet és utazó táska illetve az említett kiegészítők/Travelling gown and travelling bag also the mentioned accessories

Az utazó táska hozzácsatolt pléddel, kinyitva és részletes tartalommal (mini varrókészlet, pipere tárgyak, fésű stb.)/The travelling bag wit attached plaid, opened up and in details (mini sewing tackle, toilette-set, comb etc.)

Peignoir elő- és hátrésze/Peignoir front and back

 

20. szám, Július 15.:

Ha a mai divaton végig tekintünk észrevesszük, hogy az szorgalmas méhként, mely minden virágból mézet szív, minden korszakból szedi össze "új" öltönyeinek mintáit. Határai elenyésztek, s a világ azon megdöbbentő látványnak örvend, hogy minden nő megteremti saját divatját. Vannak oly nők, kik most bámulatra méltó kitartással csak azon törik fejeiket minél extravagánsabb s újabb öltözetet feltalálni, de a legtöbb mégis igyekszik a már nem egészen divatos ruhákat divatosabbá tenni s így tovább viselni. Igen kedvelt például a kosztüm földig érő alja, a párizsiak által robe ronde vagy robe ras-terre névvel keresztelve, valamint a mult nyáron már oly kedvelt dupla szoknyák, azon különbséggel, hogy nem díszítettnek annyira körül, hanem rosette vagy csokrok által az oldalon igen magasan felhuzatnak, hogy a szoknya hátul á paniers feldudorozottnak lássék.

A paniers, mely mint egy reminiscentiája a francia udvar fénykorának elválaszthatatlan az egész Watteau s Pompadour genre-al. Mindezen régen elfeledett nagyságok, a divatárusnék által valódi szenvedélyei kersztül kutattatnak, s az elegáns páriszi nők által oly örömmel felvétetnek, hogy egy ily társasággal szemben az ember azt vélné, hogy egy századdal megifjodott. Sem hajpor, sem magastalpú cipő nem hiányzik - az illúzió tökéletes.

A felhúzott dupla aljak divatja magában véve igen csinos s éppen nem extravagáns. Igen szépen hullanak alá, díszítést alig igényelnek s az alsószoknyát igen előnyösen emelik. Fel nem húzott duplaszoknyákhoz igen szeretik a csinos hajtókákat, melyek mindenféle alakban a nap divatjához tartoznak.

A fodor díszítés, mely egy ideig nagyon háttérbe szorult ismét, mint újság lép fel a divattéren. Gyakran látni széles fodrot fejjel, vagy néhány keskenyet egymás fölött amidőn csak az utolsó fej nyer befejezést. A kelme szerint a fodrok behuzatnak vagy ráncba rendeztetnek. Mindeddig különben a hengerek és rézsutak ép oly divatosak maradnak, mint azelőtt.

Épp úgy, mint a második szoknya hat a hosszú övécharpe-al összetartott casaque, mely nem ritkán szívformában vagy hegyesen kivágva, többnyire elől rézsút csukódva látható. Igen szép ily hosszú casaque könnyű kelméből, moll vagy grenadine tafota ruha fölött, mely a hosszú felsőruha által egészen újnak néz ki. Nagyobb elegancia kedvéért ily casaque-ok nagy mintájú csipketüllből, csipkéből vagy guipureből készíttetnek.

Az övécharpe mindenesetre a legkülönfélébb alakokban látható, de kevés embonpoint*-el az egész alakot elcsúfítja. Ez csak karcsú alakoknak tanácsos. Ezért tehát mielőtt az övécharpera határoznánk magunkat, legjobb ha tükrünket komoly tanácsra kérjük fel, s meggondoljuk vajon bő vagy félig testhez álló paletó, gazdagon díszített écharpe végekkel nem volna-e elegánsabb s előnyösebb.

Szintén csak ifjú s karcsú alakoknak ajánlhatjuk a könnyű nyári öltözeteket, kiegészítésül a fichu manteletet, melyet különféle változatokban kendő s otthonka formában, a ruha kelméjéből vagy fekete tafota s atlasz, fehér moll, fehér vagy fekete csipkéből viselhetünk.

Amilyen kedvelt az otthonkaforma ily fichu elrendezésben, annyira ellátszik feledve önállóan, legalább egy időre.

A shawl vagy a kendő épen nem illik a divatos öltözetekhez. Ezért a kasmír vagy crépe de Chine kendők, legalább az ifjabb nőivilág részéről száműzve vannak, de a shawl mantillokat és csipke kendőket előnyösen felhasználhatjuk. A végeg elől keresztbe vétetnek, s az övvel összetartatnak, melynek écharpe-ja a kendő vagy mantille hátsó aláhulló része alatt előlátszanak: épp így rendeztetnek el a bashlikok, melyek mindinkább emelkednek pártolásra.

Nagy tért foglalnak el az idényben a blúzok is, melyek foulardból vagy percailból készülnek. De ritkábban láthatni őket öv által a szoknyával összekötve, inkább kivágott csinos derekakkal annak rövid dudorujjait is kiegészítve.

A kalapokon, melyek kicsiségük által még mindig feltünnek, a fátyol elrendezések képezik a főszerepet. Gömbölyű kalapokon majdnem általános a hosszú écharpe, melynek egyik vége gyakran fátyolul szolgál. A francia kalapok között a fanchon forma még mindig túlnyomó. Igen bájos, de csakis a legelegánsabb toilettekhez a mantilla kalap, a nagy fátyol fichuvel, mint ahogy mult számunkban bemutattuk olvasónőinknek.

A kisleányok öltözete, jobban mint valaha, hasonlít mamájukéhoz, csakhogy a kis hölgyecskék blúzban vagy övderék és ingecskében jelenhetnek meg a sétányokon is, anélkül, hogy külön felöltőt igényelnének, ha csak az időjárás nem követeli. A kisfiúk a negyedik évig változatlanul a ráncos aljat, a rövid zubbonykát viselik, később nadrágot mellénnyel s zubbonnyal vagy blúz kabáttal, mely majd egyenesen majd rézsut csukódik. Széles matrózgallér s matrózkalap szállongó szalagokkal képezik a kiegészítést.

*Pocakosság, kövérség

20th issue, July 15.:

If we look on the day's fashion we find that as a hardworking bee collecting honey from every flower, collects the "new" dress shapes from every period. The bounds are wearing off, and the world can be happy with that shocking sight that every woman can create her own fashion. There are those women who are thinking of finding more extravagante and newer toilettes with marvellous stamina but most of the women try for to find a way to reaarange the unfashionable dresses fashionable again and to wear it longer. The costume's floor-lenght skirt is very favoured, the Parisiannes name it robe ronde or robe ras-terre - also the duble skirts prefered last year so much, with that difference not being trimmed so much around but with rosettes or bows gathered up high at the sides and the skirt looks like á paniers bustled at the back.

Á paniers is inseparable from the genre gilded age of the French court or from the whole Watteau and Pompadour genre. All these long forgotten greatnesses are refound by the true passions of the fashion storers, and the elegante Parisian women prefer to wear these, and the effect of souch a society would make one feel to be younger with a century. Neither hair powder nor high heel shoes ignored - the illusion is perfect.

The fashion of the gathered up duble skirts is not that extravagant and this is very pretty all in all. They fall beautifully, they hardly need trimmings and they glorify the foundation skirt nicely. As with the ungathered duble skirts the turn-ups are favoured, these are also part of the day's fashion in every form.

The ruffle trimming, effacemented for a long time now as a new thing appears within fashion. We can often see wide ruffles with facings, or narrows mounted on each other, only the last one's hem is faced. According to the fabric the ruffles are gathered or pleated. But also the bands and biases are just as fashionable as before.

The long casaque, stitched with wide belt écharpe gives the effect of the duble skirt, this is often cut in heart-shape or with a short edge, mostly the closure is diagonal. A casque is very neat looking like this from soft fabrics, mull or grenadine above a taffetas toilette which looks like brand new with this outer garment. For the sake of stylishness these casaques can be made of big designed lace-tulle, lace or guipure.

The belt écharpe appears in various forms but with less more embonpoint, this might ruin the whole figure. This is adviced to slim ladies. So before we would concider ourself beside the belt écharpe, it's the best to ask a serious advice from the mirror, and think it over to wear loose or half tight paletot with richly trimmed écharpe endings as fair and more elegant.

Also adviced for young and slim ladies the soft summer gowns and fichu mantelet accessory, in different forms in cape and overall shape, from the fabric of the gown or from black taffetas or atlas, white mull, white or black lace can be worn.

As prefered the overall shape in souch fichu settings, it is forgotten on itself, at least for awhile.

The shawl or the cape don't fit the fashionable toilettes. So the cashmere or crépe de Chine capes are relegated with the young ones, but we can reshape the shawl mantilles or lace capes fairly. The endings crossed on the front and tied with the belt and this echarpes are visible from under the cape or mantelet, the baschlics are set in the same way, prefered very much these days.

The blouses have a big role in fashion, made from foulrad or percail. But only rarely seen combinated with the skirt by a belt, instead with pretty low bodices supplementing the small puffy sleeves.

On the hats, appearing smally, the veil arrangements take the first place. On roundy hats the long écharpe is almost general, one end serves as veil. From the french bonnets the fanchon shape is still predominant. Very charming, but only with the most elegant toilettes, the mantle bonnet with long veil fichu, as pictured in our latest issue.

The little girls' dresses better, than ever similar with the mothers' only the little damsels can walk on the promenades in blouse or belt bodice with shirt, without needing a seperate outer garment, if the weather doesn't call for this. The little boys, as before, 'till the 4th year wear the tucked skirt and short spencer, later trousers with waistcoat and spencer or blouse, the closure can be straight or diagonal. Wide sailor collar and sailor hat with flying ribbons make the accessories.

1)2)

1) Séta vagy látogatási ruha fiatal asszonyoknak á paniersel és Marie-Antoinette ujjakkal/Walking or visiting toilette á paniers for young wives with Marie-Antoinette sleeves

2) Látogatási ruha fiatal lányoknak robe ras-terre formában Watteau felsőruhával/Robe ras-terre visiting toilette for young misses with Watteau outer garment

Robe ronde sétaöltözet fiatal asszonyoknak                 Mantilla kalap fátyol fichuvel

Robe ronde walking gown for young wives                  Mantle bonnet with veil fichu

 

21. szám, Augusztus 1.:

Aki nyáron tudni akar valamit a divatról, annak ott kell azt keresnie hol az a mulatság kedvelő emberiséggel együtt felütötte tanyáját. A divat most nincs a nagyvárosokban, a divat utazik fürdőben, villákban mulat s szeszélyesebb, fantasztikusabb, mint valaha. Vagy tíz nap óta útban lévén alkalmam volt személyesen szemlélni a legcélszerűbb utazó öltözeteket. Nem kevéssé meglepnek a sötét posztó kosztümök. Vigyázzanak jól! Öltözetek posztóból, milyeneket télen a jégen hordanak, ruha és paletó posztóból! Júliusban 24 fok melegség mellett - ez majdnem hihetetlen! Ily hősiességre nem volnék képes ép oly kevéssé, mint kedvem volna földet seperő ruhákat utánozni, melynek fájdalom még mindig a vasutak peronjain, valamint a nyilvános sétányokon és parkokban porfellegeket idéznek elő. Pedig hányszor ismételtük már, hogy a séta és utazó öltözeteknek ugyan nem szabad túl rövidnek, de mégkevésbbé nagyon is hosszúnak lennie; nincs kényelmetlenebb, roszabb s amellett kíméletlenebb valami polgártársainkat illetőleg. A gömbölyű kalap karimája sem legyen keskeny, hogy minél inkább szükségtelenné tehesse a napernyőt, hanem az mindamellett okvetlenül szükséges mégpedig minél hosszabb szárral. A legkényelmesebb minden esetre a könnyen készíthető utazótáska, de belásátsunk szerint legkevésbbé akarnánk esőköpenyt nélkülözni, mely multkor Kreuznachból visszatérve rögtön s erős zivatar közben  toilettemet egészen megóvta. Egy bájos ifjú hollandi nő ki reggel a legszebb időben elhagyva Wiesbadent, csupán könnyű piqué öltözetet viselt s az esőköpenyt otthon hagyta, egész átázott s köpenyem bashlikja alig menthette meg a meghüléstől. Keserű tapasztalás volt, de nem hiszem, hogy fiatal barátnőm ezentúl esőköpenyét kirándulás alkalmával otthon fogja feledni. A köpeny dacára én sem voltam eléggé praktikusan felszerelve. Először a tirettek* hiányoztak kosztümömből, hogy a szoknya szélét a sártól megóvhattam volna, de leginkább éreztem hiányát száraz lábbelinek, pedig igen könnyen magammal vihettem volna táskámban egy pár harisnyát és házicipőt. Az idény legszebb virágzásban lévén a hazai valamint a külföldi fürdők Szliács, Bártfa, Füred, Wiesbaden, Homburg, Ostende, Emsast  a legélénkebb társasággal teltek meg. Sok szép öltözetet láttam itt-ott, de semmi egészen újat. Egy igen szép, általánosan megbámult öltözetet rajzoltatunk most Párizsban, s jövő számaink egyikében közölni fogjuk, melyet két szép szőke lányka viselt Wiesbadenben: egyszínű lila ruhából, csíkos dupla aljból s fichu Marie-Antoinette-ből állt, melynek eredeti formájú végei a felső szoknyát á paniers felhúzták, ez öltözet kiegészítését a kis fehér lószőr kalapocskák képezték viola koszorúval.

A különféle mantelet Marie-Antoinette, Lambelle, stb. valamint a bashlik véghetetlenül viseltetik, igen gyakoriak a gömbölyű pelerinek is, a hátsó középen egyszer vagy többször felhúzva, mint a kocsis vagy zarándok köpenyek. A széles écharpe alig hiányzik egy öltözeten.

Gyönyörű friss öltözeteket láttam reggel a forrásnál, szép meleg napokon mosható kosztümök a legszebbek s legcélszerűbbek is. Különösen csinos a nyomtatott percail és vászon vagy jaconat sárgában és fehérben, apró fekete vagy színes plein mintával, vagy tarka oldal csíkokkal. Az utóbbiak igen szép díszítést képeznek, ha szabás előtt eltávolítjuk s később, mint sima szalagokat több sorban a paletóra s aljára tüzdeljük.

Az egy órai ebédnél a legnagyobb vendéglőkben is kosztümöt viselnek a hölgyek, paletóval vagy mantelettel vagy nélkülük, de mindig kalap nélkül; e kosztüm mindjárt a délutáni sétára van szánva. Az öt órai ebédhez ellenben s fürdőteremben, valamint a nagyobb reuniókban este az uszályos ruha az általános.

Elegánsabb öltözethez a fiatal hölgyek a fürdőtermen kívül is felöltő nélkül jelennek meg, moll vagy tüll blúz által kiegészített övderékban, érett korú hölgyek különösen a csipke mantillát tüntetik ki a felöltők között.

A kalapokat illetőleg az ifjúság még mindig majdnem kizárólagosan a gömbölyű formák felé hajlik, igen gyakran hajtókaszerű karimákkal, szalag diszítésnél a nem túl széles csokor már nem hátul, de egy harántmenő kengyelen rendeztetik el a kalap közepén. Nem ritka a gömbölyű kínai kalapocska, egy gömbölyű takarócska alig látható magaslattal a közepén, körül csokrocskákkal díszítve, ez kissé félre előre téve a fejen egyensúlyoz, látszólagosan tartva széles hátra kötött szalagokkal, melyek roppant csokrokban végződnek. Kislányoknak a tizenkettedik évig, kik jobban mint valaha viselik a nyitott befonás vagy feltekerés által könnyen göndörített hajat, igen szépen állnak e kalapok; de felnőtteknek azt tanácsoljuk, hogy előbb tanácskozzanak a tükörrel, mielőtt ily excentrikus viselethez határoznák magukat.

*Húzó zsinórok, gombok

21th issue, August 1.:

If someone want's to know something about the fashion, than seek in places where the amusing people are setting the station. The fashion is not found in the big cities now, but travels to bathing palces, to villas to have fun and whimsier and more marvellous than ever. I'm on my way for ten days now and I had the opportunity to observe practical traveling dresses. I'm not least surprised by the dark baize costumes. Beware! Gowns from baize, like we wear during winter on the ice, dress and paletot from baize! In july beside of 75,2°F - almost unbelievable! I could neither do souch heroic as nor I had  the favour to wear ground sweeping toilettes, but so sad these still make dust clouds on the platforms of the railway stations or in the public promenades and parks. But how many times we had repeated, that the walking and traveling toilettes mustn' be neither to short nor to long; there's nothing more uncomfortable, worst and beside these more unkind with our fellow-citizens. The rim of the hat mustn't be to narrow either to make unnecessary the parasol tho' this is still very essential with long stick. The most comfortable is a traveling bag easily made, but we think we wouldn't want to ignore the rain coat neither, which arriving back from Kreuznach recently, fully saved my outfit from a strong and sudden shower. A pretty little Duch lady leaving Wiesbaden in good weather during the morning, only wore a light piqué ensemble and left the rain coat at home, she was soaked and the baschlic of my coat could hardly save her from catching a cold. A bitter observation, but I don't think that my young friend would ever leave her rain coat at home while on excursion. Beside the coat I wasn't practically stock up neither. First the tirettes* were missing from my costume, these could have save the hem from the mud, but I missed more the dry foot-wear, tho' I could have taken easily with me a pair of stockings and slippers in my bag. The season in it's best blossom, the inland and abroad bathing places as Szilács, Bártfa, Füred, Wiesbaden, Homburg, Ostende, Emsast are filled with the most lively socitey. I could see a lot of pretty gowns here and there but nothing especially new. We are drawing a very neat-looking, generally gazed toilette right now to show in some next issue, worn by two pretty blond girls in Wiesbaden: simple violet gown with stripy duble skirt and with fichu Marie-Antoinette, the endings gathered up the outer garment á paniers, the accessory for this ensemble were small, white horsehair hats with violet-wreath.

The various mantle Marie-Antoinette, Lambelle, etc. also the baschlic are worn absolutely, the roundy pelerines are common too gathered up one or more times at the back middle, as the carrick or pilgrim capes. The wide écharpe is essential on every attire.

I could see beautiful and fresh toilettes in the morning at the well, on nice warm days the washable costumes are the prettiest and the best. Especially the printed percail, linen or jaconat are neat in yellow and white with little black or colourful plein design, or with motley stripes at the hem. These display a very nice trimming if cut off before sewing and later as ribbons stitched onto the paletot or to the hem.

At the one o'clock dinner the ladies wear costumes in the greatest reastaurants too, with or without paletot and mantle but always without bonnets; these costumes are ment for the afternoon walk anon. For the five o'colck lunch and in the bathing chamber also in the bigger reunions during the evening the train-skirt is general.

The young ladies in their elegant ensemble outside the bathing chamber appear without outer garment, in mull or tulle blouse with swiss belt, elderly women especially prior the lace mantle from the outer garments.

As for the hats the youth is still fond with the roundy shapes, very often with turn up-like rim, trimmed with ribbons and the narrow bow no longer is stitched up on the back, but setted to diagonal tread on the middle of the hat. The roundy chinese hat is very common too, a roundy cover with a hardly visible top , decorated with flower garlands and this balances on the front of the head, the wide ribbons with big bow at the back only appear to hold it. The little girls 'till the age of twelve better than ever wear gentle plaits or curls, these hats fit them prettily; but we advice the adults to consider with the mirror first if deciding beside this eccentric fashion.

*Cords or buttons for gathering up

A leírt séta öltözet                                                     Tengeri fürdő öltözetek

The described walking toilette                                     Sea-side bathing suits

Fichu "Lamballe"                                                            Kínai kalapocska

                                                                                    Chinese hat

Fürdőhelyi séta öltözetek, a középső csíkos ruha és a mellette ülő nőalaké az ún. Reunió öltözet/Walking toilettes for bathing place, the middle stripy toilette and the sitting figure's are the Reunio toilettes

 

23. szám, Szeptember 1.:

Még mindig teltek a fürdőhelyek, még mindig utazásra indul tömérdek ember kit foglalatossága eddig fogva tartott könyvei vagy papírcsomagjai között, azért még mindig helyén van, ha néhány szót szentelünk a már annyiszor említett utazókészletekre. Többek közt azon észrevételt tettük, hogy az általunk közölt utazótáska mögött alig van hely az esőköpenynek s így tanácsosabb azt egy külön szíjon viselni. Vasúti coupéban, hol a nagy kalap épp oly kényelmetlen mint a napernyő, legtanácsosabb a csinos papír vagy falegyező, mi által a függönyt nem szükséges egészen leereszteni s így a vidéket elzárni szemeink elől.

Különben a rövid ruhák uralma annyira kiterjeszkedik, hogy akármilyen nagy utazást téve nyugodtan otthon hagyhatjuk uszályos ruháinkat. A robe ronde, mely körül egyformán kissé eláll a földtől, s a robe ras-terre mely hátul kissé hosszabb lévén a földig ér, mindenütt elégséges; sőt a báli öltözetket illetőleg a diadal a rövidebb ruhákat viselő nőké, mivel nem csupán kényelmesebb az urak számára, de a kis lábacskákat is minél jobban érvényre juttatja.

A ruhadíszeket illetőleg a fodrok és a rüssök főhelyet foglalnak el, s majdnem egészen háttérbe szorítják a szolidabb és egyszerűbb rézsutakat. Fehér és világos, sima vagy mintázott ruhákhoz nagy előszeretettel színes kicsipkézett tafota fodrokat viselnek, mellyel természetesen az écharpe is összhangzik. Csíkok is mindjobban emelkednek az általános tetszésben, nem csak két, de négy különféle szélességű csíkkal elrendezett ruhákat is láttunk már. De különösen kedveltek a csíkok az alsószoknyákhoz, melyken a sima vagy finoman mintázott ruha igen szépen áll. A csíkok ruhadíszekre, sőt chemisettek díszítésére is igen kedveltek, de az utóbbiak csak utazó vagy reggeli öltözetre vannak szánva - elegánsabb öltözethez legtanácsosabbak a frivolitással vagy horgolással díszített gallérok és kézelők, mivel igen jól állnak s sokáig tiszták maradnak.

Az elegánsabb kosztümöknél már alig látni a ruhát a drapírozás miatt; minden á la Louis XV., á la Watteau, á la Pompadour feldudoroztatik, leginkább hátul, elől egész sima marad a ruha. Külön kelmerész kemény gaze béléssel képezi a dudort, mely á paniers név alatt már alig hiányzik s majd csokrok, majd écharpe vagy fichu alá tartatik. Ezen divatnak is megvannak az előnyei, többek közt az, hogy - ha nem túlozzák - igen jól áll. De az á panier valamint az egész ránc nélküli fourreau* nem mindenkinek való, vannak alakok, melyek okosabban cselekszenek, ha egyszerűbb ruhaformát választanak, melyek kevésbbé feltűnőek és épp oly elegánsak. Egy új krinolin találmány is figyelemreméltó, ugyanis a kelmerész az alsó sorok s azok között, melyek a tournuret képezik, szalagok által helyettesítetik melyeknek segedelmével a krinolint úgy uszályos, mint rövid ruhák alá hosszabbíthatjuk vagy rövidíthetjük.

Az écharpe-okról is szóljunk-e valamit? Mindenütt alkalmaztatnak, elrendezésük légió; s mégis a köténynek is sikerül mellettük helyet kivívnia magának. A köténydíszek a legkedveltebbek közé számíttatnak.

A hajfrizurákat illetőleg a chignon már nem oly magasan viseltetik, nem is olyan nagy többé mint volt, hanem ellenben töméntelen nagy és kis fürtökkel van díszítve, melyek szabálytalanul elrendezve a nyakra és vállakra aláhullanak.

A kosztümöknél oly fontos lábbelikről szólva csak azt ismételhetjük, hogy a topánkák igen magasan s többnyire gombolásra viseltetnek. Igen könnyű és kényelmesek reggeli öltözethez a szürke vászon topánkák; az esti és séta öltözetekhez az aranybogárbőr a legelegánsabb.

A kicsit hűvösebb napok igen előnyösek az elegáns fekete selyempaletó viselésére is. A legegyszerűbb szoknyára öltve, tökéletesen kiegészíti az öltözetet. Erősebb s idősebb hölgyek bőven viselik igen gazdag henger, rojt és paszomány vagy gyöngy dísszel. Fiatalabbak s különösen karcsúbbak egészen testhez állóan kedvelik övvel, szintén minél gazdagabb s minél bizarrabb díszítéssel. Az écharpe hozzá nem nélkülözhetetlen, de minden esetben igen gracieus. Igen hosszú lebbentyűkkel is látni itt-ott, a két oldalon s hátul á la Watteau csokrokkal vagy rosettekkel felhúzva, vagy pedig három hosszú s mély ívben szabva s grelókkal ellátva. Legjobb hozzá a szép nehéz ripsz vagy faille, tafota nem áll oly szépen s ráncokat is vet hosszabb viselésnél.

*Burok, burkolat

23 rd issue, September 1.:

The bathing places are still full, a lot of people still preparing to travel who were trapped 'till now by their duties beside the books or paper packs, so it's right to say some more words about the traveling accessories, mentioned so many times before. Among a lot we came to the conclusion, that the traveling bag described by us, hardly has some space behind for the rain coat so we advice to take it along on another thong. In the train's coupée where the big hat is as uncomfortable as the parasol, we advice to take along a paper or wood fan, so no need to pull down the curtain and closing away the beautiful sight of the land.

Otherwise the reign of the short gowns now extended that planing however long trip, we can leave at home the train-skirts. The robe ronde, this cut above the ground slightly all around, and the robe ras-terre this is a little bit longer at the back, are enough for every occasions; even the ball toilettes triumph those ladies who wear short toilettes, because not only more comfortable for the gentlemen but also the small feet get more attention too.

As for the trimmings the flounces and ruffles still take the first place, almost playing down the so much solider and simplier bias. For white or light coloured, plain or designed dresses some prefer scalloped colourful taffetas flounces, with this naturally the écharpe is harmonious. The stripes also get more general favour, not only two but four different width stripes appeared on gowns too. But the stripes especially favoured on the petticoats, on these the plain or trimmed gown really nicely appears. The stripes favoured for dress trimming also for chemisette trimmings, but this one is only ment for traveling or morning gowns - for elegante toilettes we advice the needle tatting or crochet cuffs and collar, because these fit well and stay clean longer.

Touching the elegante costumes we can hardly see the dress due to the many draperies; everything á la Louis XV., á la Watteau, á la Pompadour bustled, mostly at the back, at the front the skirt is straight. A different fabric panel, a hard gauze lining creates the bustle, in á paniers name hardly misses from the gowns, and bows or écharpe or fichu holds it up. This fashion has it's goods too, mostly that it fits very well - if not aggravated. But the á panier or the tuckleness fourreau* doesn't fit everyone, there are those figures, who take the smart advice to choose from the simple dress shapes, less more leery but just as elegante. A new crinoline invention deserves attention too, the cloth between the lower rows and those that make the tournure is replaced by ribbons, and these help to pull it up or let it down for short gowns or train toilettes.

Should I say something about the écharpes too? These are everywhere, the trimming is legion; and yet the apron could fight for place beside these. The apron draperies are among the most prefered ones.

As for the hair-dresses the chignon is not stitched up so high, not so big as before, but the oposite, it's stitched with countless curls, setted out of order falling down on the neck and the shoulders.

Mentioning the footwear, so important with the costumes, we can only repeat that the shoes are very high and mostly buttoned. For the morning gowns very easy and comfortable the grey plimsolls; for the evening and walking gowns the golden beetle skin is the fanciest.

The slightly cooler days prefer the elegante black silk paletots too. Simply over the skirt, perfectly fits the ensemble. Stout and elderly women wear this loose, with rich bands, fringe and braid or pearl trimmings. The younger and especially the slimmer ladies prefer the tight fitting ones with belt also with rich and bizarr trimmings. The écharpe is essential, but very gracieus in every time. This is seen here and there with long peplums, on the sides or at the back gathered up á la Watteau with bows or rosettes, or cut in three long darts trimmed with grelos. The best for this is the nice and heavy rep or faille, the taffeta doesn't look so nice and wrinkles during longer wear.

*Outer scale

Öltözetek utazásra és fürdőbe                                              Séta és utazó öltözetek

Gowns for travelling and for the bathing place                       Walking and travelling gowns

 

25. szám, Október 1.:

Különös tünemény az, hogy egy idény folyásában a divat néha lassanként megváltozik s előkészíti az átalakulást. Mi kezdetben csak félve lépett fel s itt-ott hordatott, mindinkább kiterjedik; azon kívánság, mindig újabbat teremteni számtalan változatot eredményez, mely később néha egészen elüt a tulajdonképpeni formától. Így az elegáns és bájos fichuk, milyeneket Marie-Antoinette egykor viselt, miután el lőnek fogadva egész sorát az akkori divatoknak ültette általa a nap öltözetei közé. A hátul ráncokkal bíró szoknyák tán csak azért vétetnek ismét fel, hogy a mantelet Marie-Antoinette széles écharpe végeit jobban kiemeltessék, a duplaszoknyák következtek erre s így a felhúzott elrendezések is, á paniers és á Watteau kosztümök. De ezen gyorsan elterjedt ízlés éppen nem kedveli az egyszínű öltözetek egyhangúságát, mely az utolsó hónapokban oly jellemző módon a divatot képezte s majdnem egyedül elegáns volt. A mindinkább felmerülő Watteau és Pompadour elrendezésekkel az ódon Changeant kelmék is feléledtek, most Glacé név alatt, különféle színvegyületük miatt "Chamäleon"-nak is nevezve. Ily kelméket a legkülönfélébb színvegyületekben találni, így fehér és kárminvörös "aurore" színt eredményez, bíbor és arany "couché du soleil", azúrkék és mészsárga "clair de lune", barna és szürke "crepuscule" nevet nyertek. Ezen kelmék díszítését fodrok és hengerek képezik ezen színek egyikéből, de csíkos és sima kelmékkel is összeállítják őket. A csíkok is új kedvezésnek örvendenek, különösen a csíkos blúzok, melyek sima szoknyára viselhetők. Leginkább díszítésre használtatnak, mivel a duplaszoknyánál igen gyakran az alsószoknya és a derékdísz csíkokban rendeztetnek. Ha a csíkos kelméből készül az öltözet, a díszítés egyszínű. Ezen tarka színvegyületek megelevenítik az egyszínű öltözeteket s habár azok még mindig elegánsak, mégis jobb ha a sima szövetet friss dísz által emeljük, így fehér és szürke kelmék kiváló előszeretettel színes tafota fodrokkal díszíttetnek.

A díszítések között a fodrok kivívták az elsőséget, a rüssökkel együtt; az ívdíszek valamint a hengerek kissé visszalépnek, vagyis már inkább nem képezik az egyedüli díszítést, hanem inkább a fodrokkal együtt használtatnak. A rüssök igen alkalmassak a ruhák szögletes és szív formájú kivágása, valamint a félbő rococo ujjak körül, melynek kiegészítését még fodor is képezi.

Azok kik az idény folyásában toilettjüket újabbal gazdagítják, itt-ott bizonyára egyik vagy másik formát fogják acceptálni. Így a divat azokra is kiterjeszkedik kik annyira szolidak, hogy a Watteau és Pompadour kosztümöktől gondosan őrízkednek; van számtalan más elrendezés, mely a mostani divat anarchia alkalmával nem csupán viselhető, de ha ízléssel van választva elegáns sőt tanácsosabb ha az exculsivitástól mentesen ugyan elfogadjuk a divatos formát de minden excentricitást mellőzünk. Így aztán tartósabbak is lesznek öltözeteink. Ameddig a termek még zárva vannaka "costume" főalkatrészét képezi a toilettnek. Az annyira féltett rövidvégből igen sokat vesztett s most mint robe ras-terre, mely alig érinti a földet, a séta öltözetet képezi. Ha hátul valamivel hoszabb s könnyen uszályt markíroz, már az elegánsabb, a látogatási öltözetek körébe lép. A paletó nélkül képezi a házi öltözetet is, melyet a divat szerint igen praktikusan kötény által egészíthetünk ki. A hosszú uszály csak grande tenue-nek van szánva, még nagyobb soiréekban is inkább a féluszályt fogják hihetőleg viselni.

A csipkék gazdagon jutalmaztatnak most az egy ideig tartó mellőzésért. Különösen az elegáns hangversenyi vagy színházi öltözetekhez alkalmas a csipke felöltő. A talma és a kendő formák igen elterjedtek, az előbbi hátul rosettek és szalagok által felhúzatik, a kendő is csokordíszt nyer.

Egészen új és kimondhatatlanul szép  egy új neme a blonde-nak, mely a ruha színéből választatik s a legtarkább, legpompásabb virágokkal, csokrokkal s guirlandokkal van beszőve. Ha az ily blonde-ot simán a ruhára varrjuk, mindenki azt hiszi, hogy a leggyönyörűbb hímzés. Természetesen csak társasági vagyis inkább estélyi öltözetekre alkalmaztatik s gyönyörű hatású.

Még azt is meg kell említenünk, hogy az angol királynő folytonos fejfájása egy igen bájos viseletet hozott ismét divatba. Az a Maria Stuart főkötő, mely e télen fiatal s idősebb hölgyek legkedveltebb fejdísze lesz. Többnyire egészen fekete vagy fehér csipkéből készül, félhosszú fátyollal, de fekete bársonyból gazdag fekete gyöngyhímzéssel nem kevésbbé szép, s különösen idősebb hölgyeknek ajánljuk színházba, mivel gyakran igen kellemetlen fejüknek a páholyokban uralkodó légvonat. Fehér csipkéből virágdísszel különösen barna nőknek kimondhatatlanul szépen áll.

25th issue, October 1.:

It's quite a phenomenal that during a season fashion slowly changes, preparing the turning. What at the very start appeared in a fear and was only worn here and there, now expands increasingly; the wish to create new over and over produces numberless versions, later all vary from the previous shape. So the elegante and charming fichus, once worn by Marie-Antoinette, after being accepted settled down a whole rows of that era's fasion in today's gowns. Probably the back bustled skirts only appear again, so that the mantle Marie-Antoinette's wide écharpe endings get more lifting, the double skirts came next and with this the gather ups too, á paniers and á Watteau costumes. But this fastly expanding fashion doesn't like the uni-coloured ensembles, what typifed the fashion of the previous months' and was only almost alone elegante. With the appearing Watteau and Pompadour trimmings the archaic Changeant fabrics rise too, now called Glacé, and due to shot colour compounds also called "Chamäleon". These fabrics came in various shot compounds, as white and crimson red effects "aurore" colour, purple and gold "couché du soleil", azure and lime-yellow "clair de lune", brown and grey "crepuscule". The trimmings for these fabrics are made of flounces and bands from one of these colours, but we can also arrange them from stripy or plain fabrics too. The stripy fabrics are favoured again, especially the stripy blouses worn with plain skirts. Often used as decoration, because with the double skirts often the underskirt and the trimming of the bodice is arranged with stripes. If the toilette is made of stripy fabric the trimming is uni-coloured. But these shot fabrics give warmness to the uni-coloured toilettes tho' these are very elegante still, but it's adviced to raise the simple attire with fresh trimmings, so the white or grey toilettes especially favoured to trim with colourful taffeta flounces.

Among the trimmings the flounces mark out, along with ruffles; the dart-like trimmings also the bands step back a little bit, or should we say these aren't the one and only trimmings on the toilette but used with the flounces. The ruffles very usefull around the square or heart shape cuts also for the half-wide rococo sleeves, stitched with flounces too.

Those who enrich their toilette with new ones in this season, here and there shall accept these shapes. So the fashion shall expand for those too, who are so modest to steer clear of the Watteau and Pompadour costumes; there are many more settings wearable within this fashion anarchy, but if choosen with good taste it's very elegante and adviced to be exclusive, but accepting the fashionable shape but free from every eccentricity. So the toilette shall be longer lasting too. As long as the salons are closed the costume is the main part of the atteries. From the so feared shortness had lost a lot and now as robe ras-terre, hardly reaching the ground, is the walking gown. If a little bit longer at the back and creates a small train, than it's among the elegante visiting ensembles. Without the paletot it can be the house gown too, according to the latest fashion we can accessory this with an apron. The long train is only ment for the grand tenue-s, but possibly for big soirées the demi-train shall be worn too.

The laces are favoured now highly for being neglected for so long. A lace wrap is very elegante for concert or theatre toilettes. The talma and cape shapes are favoured, the first one is gathered up at the back with rosettes and ribbons, the cape too gains bow trimming.

A latest and ineffably beautiful the new gender of the blonde, choosen from the colour of the toilette, and darned with the most various, smashing flowers, bows and garlands. If this blonde is simply stitched to the dress everyone would think that this is the most beautiful embroidery. Naturally only as social or evening toilettes and has a beautiful effect.

We also have to mention that the continual migraine of the English Queen had brought back a very charming fashion too. This is the Maria Stuart cap, this shall be the favoured head ornament of young and elderly ladies during this winter. Mostly made of white or black lace with half-long veil, but from black velvet with rich black pearl embroidery is not less beautiful, and we advice this especially for the elderly ladies at the theatre, where often it's very uncomfortable to be in the stragiht line of the air in the boxes. Ineffably fits from white lace with flowers for brunettes.

Csíkos blúz hímzett díszekkel                                         Mantelet écharpe csipkéből

Stripy blouse with embroidery                                       Mantle écharpe from lace

Társasági öltözet féluszállyal/Social toilette with demi-train

 

26. szám, Október 15.:

Október 7.-én fürdőhelyről tudósítást írni! Mily nevetséges! Ki van még ilyenkor fürdőben? Bocsánat hölgyeim, de kénytelen vagyok ellentmondani, mi magam is hölgy lévén, nem oly nagy vétek Önök ellenében. Éppen ezt a tudósítást vesszük a németországi fürdőkből, melyek nyáron a divat Párizsát képviselik. Mert még mindig nyár van, az Úristen úgy hiszem a földrajzban tévedett és Németországot Braziliának vette, mert, mint írják, fojtó melegek vannak még mindig s a hölgyek arra sem jutnak nyári ruháikat levetni, melyek Pesten a melegek dacára, már ki vannak űzve a séta öltözetek köréből, s helyet engedtek a félsötét gyapjú s selyem kelméknek.

Tudósítónk, ki útjában Emset, Schwalbachot, Wiesbadent s különösen Baden-Badent meglátogatta mesés dolgokat írt az ottani fényűzésről. Mindenki Watteau és Pompadour kosztümökben jár a legfeltűnőbb összeállításban s a panier az első, mi szemünkbe ötlik midőn a sétányokat szemügyre vesszük; leírni hogy dudorodik fel, szélekkel, csipkékkel, ívekkel, csokrokkal, szalagokkal, rüssökkel, fodrokkal - lehetetlen! S mindenki, ki e divatot követni akarja, használja fel az egyszerű s szerény elrendezéseket. Legmerészebb elrendezéseink talán némileg el fogják érni a Baden-Badenban viselteket - de túlérni - semmi esetre.

A divatos soi-disant kalap nem marad hátra a többi viselettől, mostanáig még el nem érte a lehetségesen legutolsó határvonalát; még nem olyan apró, hogy meg ne lássék. A legújabb minták egyike annyira jellemző, hogy mindenáron meg akartuk vele ismertetni A Divat előfizetőnőit. Ez a berlini Wallner-színház művészei által annyira híressé vált "Mottenburger" kalap, paradicsommadár dísszel, mely az idén Párizsban mint haute nouveauté fénylik.

A trópikus meleg a fiatal dandyk öltözetének nem kevéssé keleti színezetet kölcsönöz. Ugyanis mint már egyszer megírtuk, tetőtől talpig fehér tafotában jelennek meg, kék csokrokkal a nyakravaló helyett, ha ugyan a sors még megtagadta tőlük az isteni vörös szalagocskát, s még nem valami rend, hanem mint fürdőhelyen igen gyakori, inkább az ipar lovagjaié. A hölgyek ellenben toilet écruben burkolóznak számtalan apró fodorral s csokorral, továbbá mollban, gazeban s a máskor oly zordon október bámészkodva nézi e hallatlan dolgokat. Az esőköpeny még mindig csak mint porellenző szolgál, a régi forma megmarad, míg a hűvösebb szélnek nagy carrirozott pléd kelmékből álló felöltőkkel fogunk ellenállni.

Legnagyobb csöndben, különben valódi őszi előkészületekkel foglalkoznak hölgyeink; a kulisszák mögött szorgalmasan dolgoztatik, hogy melegebb öltözetekkel léphessünk tán rögtön a bekövetkező ősz elébe. Mindenféle új gyapjúkelme, különösen pedig posztó szolgál a divatos kosztümökhöz, melyekből a mai számunk utolsó lapján látható idénykép az elsőket ábrázolja. Különfélék különösen a mantelet elrendezések, melyek közül a különféleképp egymáson fekvő kocsisgallér "Carrick" látható. A szoknyák alapformáját illetőleg az utolsó időben adott adatok még mindig biztosak, azon megjegyzéssel, hogy egy kosztüm bőségének legfeljebb 400 cm-t szabad mérnie. A paniert kissé markírozni épp oly csinos, mint divatos. A már ezelőtt megemlített tournuren kívül, még a szoknyába magába a hátsó ráncok közé duplán rakott 20-30 cm hosszú tülldarabot varrunk szintén ráncokban - midőn ez összegyűrődött, ez improvizált panier könnyen megújítható.

Igen praktikusak az őszi átmeneti korszak számára az ismét igen kedvelt fehér és fekete kasmír paletók, melyek könnyű selyem kelmével béleltetnek, sőt tetszés szerint gyapoztatnak is. A testhez álló paletókat kivéve, minden formával bírhatnak; díszítésül a tarka hímzés nem kevéssé en vogue.

A tarkásnak és fényesnek előszeretete igen drága díszekben nyílvánul - ezek a hímzések drágakövekkel. Nem csupán écharpe végek, egész ruhák - derékon kolliert*, az ujjakon braceletet**, a szoknyán két aumoniéret utánozva - hímeztetnek fel gyémántok, rubintok, smaragdok, amethisztek, stb. S Aladdin csodalámpájával kellene bírnunk, ha e divatot egész terjedelmében követni akarnánk.

A kelmék között különös tetszésnek örvend a csíkos changeant. Ennél gyönyörűbb, mesésebb viseletet nem képzelhet az ember, de legszebb selyemben, sőt annyira feltűnő fényes, hogy gyapjúkelmével nem szeretném viselni.

Igen viselt a satin tramé coton is. Ez atlasz és pamutszálakból készült vegyület és pompás hatású. Minden színben csíkosan viseltetik alsó ruhának, erre aztán felsőruha jön a csíkok színében de changeant kelméből. Az ily öltözet igen elegáns, különösen fehér és feketében, sötétkék és feketében, s vörösbarna (sang de boeuf) burgundvörös és feketében. Az ún. újkék nagyon alászállt a közönség kegyében, valamint az újlila is. Viseltebb a sötétkék vagyis búzavirág szín, most türkízkék név alatt, valamint a vörösded lila, melyet nagymamáink annyira kedveltek egykor.

*Nyaklánc

**Karkötő

26th issue, October 15.:

Writing article on the 7th of October from bathing place? So ridiculous! Who is still in bathing place? Excuse me ladies, but I must contradict you, this due to myself am a lady too, might not be a big vice against you. But we get this article from the German bathing places, represanting as the fashionable Paris of the summer. Because it's still summer, God had made a mistace in geography taking Germany as Brazil, as they say there's smothery heat and ladies can't get to change the summer toilettes, these in spite of the hotness are expulsioned from the street-wear at Pest, allowing some place to the half-dark woollen and silk gowns.

Our reporter, in her way through Emset, Schwalbach, Wiesbaden and especially Baden-Baden had written fabulous articles about the sumptuousness. Everyone wears Watteau and Pompadour costumes  in the most leery settings and the panier is the first that catches our sight as we look through these promenades; to describe how bustled with bias, laces, arches, bows, ribbons, ruffles, flounces, etc. - impossible!  And everyone who's willing to follow this fashion use the simple and modest arrangements. But our most daring models probably can reach what they wear at Bade-Baden, but to mount above those, never.

The fashionable soi-disant bonnet follows the gowns, not reaching it's last border; still not so small to be unvisible. Our latest design is so tipical so we wanted to show it to A Divat's readers in every price. This is the "Mottenburger" bonnet made famous by the artist of the Berlin Wallner theatre, decorated with bird of paradise, in this season this is glittering in Paris as haute nouveauté.

The tropical heat gives to the dresses of the young dandies a less more oriental colouring. As we described before, they appear in white taffeta from head to toe, with blue bow instead of tie, as their faith denied from them the heavenly red ribbons, this not as an order, but often in bathing places belongs to the knights of the industry. But the ladies covered in toilette ecrue with numberless little flounces and bows, from mull, gauze and in the some other time so grim October agazes this unbelievable things. The rain coat still appears as dust cover, the old shape remains, but against the cool wind check plaid fabric coats shall be chosen.

In the biggest quiet otherwise our ladies are making the big fall preparations; behind the backstages working studiously so we can step in warm toilettes to the fall and the approaching winter. Various type of woollen, especially baize are the fashionable costume made of, from these on the last page of this issue a big season plate shows the first ones. Especially very different the settings of the mantles, from this we show the "Carrick" carter's turn down collar stitched in different lenght on each other. As for the shape of the skirt, the latest datas given still sure, with a comment that the basic width of the costume mustn't go over 157". To make a panier is just as pretty as fashionable. Beside the mentioned tournure, we can sew 8"-12" wide tulle flounces inside the back of the skirt in double rows - as this wrinkles the improvised panier easily can be reshaped.

For this fall transition period very practical are, the again newly favoured, white and black cashmere paletots, lined with light silk fabric, but as favoured might be padded with cotton. Expect the tight fitting paletots they can be made in every shape; as for the trimming the motley embroidery is very en vogue.

With favouring the motley and glittering a very expensive trimming did show up - embrodiery with precious stones. Not only the endings of the echarpe, but whole ensembles embroidered with - on the bodice the kollier, on the sleeves the bracelet, simulating two aumoniére design on the skirt - diamonds, rubies, emeralds, amethystes, etc. And we would have to own Aladdin's lamp if we would like to follow this fashion in it's total expands.

Among the fabrics the stripy changeant is favoured. One can't imagine more beautiful, more fabuolus gowns - but it's the best with silk, and what is more it's so leery that I wouldn't like to wear it with woollen.

The satin tramé coton is also very favoured. This is made of atlas and cotton blend and very effective. They wear this as under garment in every possible stripy colours, covered with an outer garment from the colour of the stripe from the changeant fabric. A toilette like this is very fancy, especially black and white, dark blue and black, brick (sang de boeuf) burgund red and black. The so called new-blue is having a down fall in the favour of the public, also the new-violet too. They rather wear dark blue as the cornflower blue, now called turquoise, also the red-like violet very favoureded long ago by our grand-mothers.

Paletó "Carrick" gallérral                                                    "Mottenburger" kalap

Paletot with "Carrick" collar                                                 "Mottenburger" bonnet

Idénykép őszi és téli öltözetekkel: Az őszi öltözeteknél is az écharpe-ok és a mantillák vetélkednek a paletókkal, melyek szinte mindent elkövetnek, hogy ráncok és feldudorodások által a mostani divat magasságáig felemelkedjenek. Három egyszerűsége, eleganciája által kitűnő öltözetet választottunk mintául, mely posztóból vagy más gyapjúkelméből készülhet.

Fall and winter dresses seasonal plate: On the autum's toilettes too the echarpes and mantles challange with paletots, these almost doing everything to rise high within today's fashion by puffyness and bustles. Three excellent, simple and elegante designs were chosen as sample, can be made of cloth or other woollen fabrics.

 

 

 

 

comments powered by Disqus